Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

4. Achegas aos plans de previsión social empresarial

Dan dereito a redución as achegas realizadas polos traballadores aos plans de previsión social empresarial regulada na disposición adicional primeira do texto refundido da Lei de Regulación dos Plans e Fondos de Pensións, aprobado polo Real decreto Lexislativo 1/2002, do 29 de novembro, relativa á protección dos compromisos por pensións cos traballadores, incluídas as contribucións do tomador.

En todo caso, os plans de previsión social empresarial deberán cumprir os seguintes requisitos :

  1. A este tipo de contratos deben resultar aplicables os principios de non discriminación, capitalización, irrevocabilidad de achegas e atribución de dereitos establecidos no artigo 5.1 do texto refundido da Lei de Regulación dos Plans e Fondos de Pensións.

  2. A póliza establecerá as primas que deba satisfacer o tomador, as cales serán obxecto de imputación aos asegurados.

  3. No condicionado da póliza debe constar de forma expresa e destacada que se trata dun Plan de Previsión Social Empresarial, quedando reservada esta denominación aos contratos de seguro que cumpran os requisitos legalmente establecidos.

  4. As continxencias cubertas deberán ser unicamente as previstas no artigo 8.6 do texto refundido da Lei de Regulación dos Plans e Fondos de Pensións (xubilación, incapacidade laboral total e permanente para a profesión habitual ou absoluta e permanente para todo traballo, e a gran invalidez; falecemento e dependencia severa ou gran dependencia do partícipe), debendo ter como cobertura principal a de xubilación nos termos establecidos no artigo 49.1 do Regulamento do IRPF.

    Só permitirase a disposición anticipada, total ou parcial, nestes contratos nos supostos previstos no artigo 8.8 do texto refundido da Lei de Regulación dos Plans e Fondos de Pensións (desemprego de longa duración, enfermidade grave e a partir de 2025 por achegas con 10 anos de antigüidade).

    Non obstante, e co obxecto de facilitar que os afectados pola erupción volcánica da illa da Palma poidan atender as necesidades sobrevidas de liquidez, o artigo 11 do Real Decreto-lei 20/2021, do 5 de outubro, polo que se adoptan medidas urxentes de apoio para a reparación dos danos ocasionados polas erupcións volcánicas e para a reconstrución económica e social da illa da Palma (BOE do 6 de outubro), estableceu, con carácter excepcional e exclusivamente durante o período comprendido entre o 6 de outubro de 2021 e o  5 de xullo de 2022, a posibilidade de que os asegurados dos plans de previsión social empresarial poidan dispor anticipadamente en determinados supostos dos seus dereitos consolidados nestes plans, fixando as condicións e o importe máximo da disposición. Os supostos para dispor anticipadamente dos dereitos consolidados coméntanse neste Capítulo, dentro das normas comúns aplicables ás achegas a sistemas de previsión social, no apartado sobre "Disposición anticipada de dereitos consolidados".

  5. Os plans de previsión social empresarial terán obrigatoriamente que ofrecer unha garantía de interese e utilizar técnicas actuariais.