Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Exemplo: achegas a sistemas de previsión social

Don S.M.G. solteiro, achegou no ano 2021 a cantidade de 2000 euros ao plan de pensións do sistema emprego cuxo promotor é a empresa en que traballa. Pola súa banda, a empresa realizou ao seu favor nese exercicio unha contribución empresarial de 4.000 euros ao citado plan de pensións e de 2000 euros a un contrato de seguro colectivo de dependencia que contratou para instrumentar os compromisos asumidos co seu persoal no convenio.

Ao non poder practicar redución da base impoñible pola totalidade das achegas e contribucións Don S.M.G. solicitou, na súa declaración individual do IRPF do exercicio 2021, reducir nos cinco exercicios seguintes o exceso pendente que ascendía a 3.500 euros polas achegas e contribucións ao plan de pensións, e 1.500 euros pola contribución empresarial ao seguro colectivo de dependencia.

Polo que se refire ao exercicio 2022, o contribuínte efectuou achegas ao plan de pensións privadas por importe de 500 euros. Pola súa banda, a empresa realizou contribucións a un Plan de Pensións de emprego da mesma por importe de 1.500 euros e de 1.000 ao seguro colectivo de dependencia.

Ademais, a empresa onde traballa Don S.M.G implantou, de acordo cos seus traballadores, un "Sistema de Retribución Flexible", en virtude do que estes poden substituír retribucións monetarias por retribucións en especie ou retribucións en especie por outras sempre que a cifra total destinada a retribución flexible non supere o 30 por 100 da súa retribución íntegra anual. En concreto, ofrécese aos empregados a posibilidade de achegar no seu nome cantidades ao mesmo plan de pensións do sistema de emprego da empresa. Con base ao anterior, Don S.M.G. solicita que acheguen 2.500 euros ao plan de pensións do sistema de emprego da empresa.

Determinar a redución aplicable por achegas a plans de pensións no exercicio 2022, sabendo que os rendementos netos do traballo do contribuínte ascenden a 30.500 euros e coincide coa  súa  base impoñible xeral que tamén é de 30.500 euros.

Solución:

BASE IMPOÑIBLE XERAL  = 30.500

REDUCIÓNS POR ACHEGAS E CONTRIBUCIÓNS AO PLAN DE PENSIÓNS

Os pasos que hai que seguir son os seguintes:

 1. Comprobar que as cantidades achegadas en 2022 non superan as achegas anuais máximas permitidas polo artigo 51.6 e a disposición adicional décimo sexta da Lei do IRPF:
  • Achegas ao Plan de pensións individuais realizadas en 2022: 500 euros.

   O importe anual máximo conxunto de achegas e contribucións empresariais é de 1.500 euros.

   Polo tanto, as achegas ao Plan de pensións individuais realizadas en 2022 encóntranse dentro do citado límite.

  • Contribucións empresariais e achegas do traballador no marco do Plan de Retribución flexible realizadas en 2022: 1.500 euros + 2.500 euros.

   O límite anterior (1.500 euros) increméntase en 8.500 euros sempre que tal incremento proveña de contribucións empresariais a sistemas de emprego ou de achegas do traballador ao mesmo sistema de emprego por importe igual ou inferior a tales contribucións empresariais.

   No referente ás achegas do traballador ao plan de pensións de emprego (2.500 euros):

   • Ata 1.500 euros, que é o importe das contribucións empresariais, incluiríanse no incremento do límite.

   • Os 1.000 euros restantes (2.500 – 1.500), que son os que exceden o importe das contribucións empresariais, se lles aplica o límite xeral tendo en conta que este, o límite xeral, xa foi minorado no importe das achegas ao Plan de Pensións Individual (1.500 – 500= 1.000).

   Polo tanto, todas as cantidades por achegas e contribucións encóntranse dentro do límite anual.

  • Primas a seguros colectivos de dependencia realizada en 2022: 1.000 euros.

   Para seguros colectivos de dependencia establécese un límite adicional de 5.000 euros anuais para as primas satisfeitas pola empresa. Logo, as primas satisfeitas en 2022 encóntranse dentro deste límite.

 2. Determinación do límite máximo conxunto para as reducións :

  Como límite máximo conxunto para as reducións (tanto dos excesos correspondentes ao exercicio 2021 como polas achegas e contribucións a plans de pensións realizadas no exercicio 2022) aplícase a menor das seguintes cantidades:

  1. Límite porcentual: 30% s/30.500 euros dos rendementos netos de traballo = 9.150 euros.

  2. Límite de achegas e contribucións: 10.000 euros por achegas e contribucións + 5.000 euros por seguros colectivos de dependencia.

   • 1.500 euros anuais por achegas e contribucións.

   • Incremento do importe anterior en 8.500 euros, sempre que tal incremento proveña de contribucións empresariais, ou de achegas do traballador ao mesmo instrumento de previsión social por importe igual ou inferior á respectiva contribución empresarial.

   • Adicionalmente, 5.000 euros polas contribucións ao seguro colectivo de dependencia.

  3. O importe da base impoñible xeral do contribuínte (30.500 euros)

   Teñase en conta que a base impoñible non pode resultar negativa como consecuencia das reducións polo que o importe da base impoñible xeral debe terse en conta tamén como límite da redución.

  Polo tanto , neste caso o límite máximo conxunto da redución será o limite porcentual do 30 por 100 sobre os rendementos de traballo que ascende a 9.150 euros.

 3. Redución dos excesos correspondente ao exercicio anterior 2021: 5.000 euros

  O importe pendente de reducir procedente de 2021, que ascende a 5.000 euros (3.500 euros por achegas e contribucións e 1.500 por contribucións ao seguro colectivo de dependencia) non supera o límite máximo conxunto de redución aplicable en 2022 (que é de 9.150 euros) e aplícase en primeiro lugar sobre a base impoñible e polo seu importe total.

  Unha vez aplicado o exceso do exercicio 2021, o importe con dereito a reducir na base impoñible polas achegas e contribucións correspondentes ao exercicio 2022 non pode superar 4.150 euros (9.150 límite máximo conxunto – 5.000 excesos exercicio anterior).

 4. Redución por achegas e contribucións correspondentes ao exercicio 2022: 4.150 euros

 5. Cantidades con dereito a redución por achegas e contribucións de 2022:

  • Cantidades procedentes de achegas: 500 euros.

  • Cantidades procedentes de contribucións empresariais: 1.500 euros.

  • Cantidades achegadas polo traballador en concepto de Retribución Flexible: 2.500 euros.

  • Cantidades procedentes de contribucións ao seguro colectivo de dependencia: 1.000 euros.

  Total achegado: 5.500 euros.

Do total achegado en 2022, 5.500 euros, só é posible reducir ata 4.150 euros (9.150 euros – 5.000 euros de excesos procedentes do exercicio 2021), que se reparten do seguinte xeito:

 • Por achegas e contribucións empresariais 4.150 euros.

 • Por contribucións a seguros colectivos de dependencia: 0 euros.

Nota: no referente ao reparto dos 4.150 euros redúcense en primeiro lugar as achegas e contribucións empresariais por ser máis beneficioso para o contribuínte na medida en que para os seguros colectivos de dependencia existe un límite propio, pero nada impide que o contribuínte aplique primeiro as cantidades correspondentes a estas primas.

BASE LIQUIDABLE XERAL (30.500 – 9.150) = 21.350

EXCESOS DO EXERCICIO 2022 A REDUCIR NOS 5 EXERCICIOS SEGUINTES

Ao reducir 4.150 euros en concepto de achegas e contribucións, quedarían pendentes para os cinco exercicios seguintes os seguintes importes, cubrindo os subapartados correspondentes dos Anexos C.3 e C.4 da declaración:

 • 4.500 euros achegados - 4.150 (remanente do límite conxunto) = 350 euros de achegas e contribucións.

 • 1.000 euros de contribucións a seguros colectivos de dependencia.

Xa que en exercicios futuros a aplicación de excesos non require distinguir entre achegas e contribucións, non se precisa coñecer que parte corresponde a cada concepto; tan só as contribucións a seguros colectivos de dependencia teñen un límite diferenciado.

En resumo:

Base impoñible xeral = 30.500

Redución por achegas e contribucións empresariais a plans de pensións:
 • Redución de excesos 2021 = -5.000

 • Remanente de base impoñible (30.000 - 5.000) = 25.500

 • Redución por achegas e contribucións 2022 (*) =  4.150 -

  • Achegas realizadas (500 + 1.500 + 2.500 + 1.000) = 5.500

  Achegas realizadas = 500

  Contribucións empresariais = 1.500

  Retribución flexible = 2.500

  Ao seguro colectivo de dependencia  = 1.000

  • Límite aplicable = 4.150

Base liquidable xeral (30.500 - 5.000 - 4.150) = 21.350

Excesos do exercicio 2022:

Por achegas e contribucións = 350

Por contribucións a seguros colectivos de dependencia = 1.000

(*) O importe correspondente ao remanente do límite conxunto é inferior á suma das achegas e contribucións realizadas en 2022 ao conxunto de instrumentos de previsión social, polo que só poderá reducirse ata o devandito importe, 4.150 euros, quedando pendente de redución para os 5 exercicios seguintes o exceso tal e como se concretou con anterioridade.