Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

3. Primas satisfeitas aos plans de previsión asegurada

Os plans de previsión asegurados, cuxas primas poden ser obxecto de redución da base impoñible xeral,  defínense legalmente como contratos de seguro que deben cumprir os seguintes requisitos :

 1. O contribuínte deberá ser o tomador, asegurado e beneficiario.

  Non obstante, no caso de falecemento, poderá xerar dereito a prestacións nos termos previstos na normativa reguladora dos plans e fondos de pensións.

 2. As continxencias cubertas deberán ser unicamente as previstas no artigo 8.6 do texto refundido da Lei de Regulación dos Plans e Fondos de Pensións aprobadas polo Real decreto Lexislativo 1/2002, do 29 de novembro (xubilación, incapacidade laboral total e permanente para a profesión habitual ou absoluta e permanente para todo traballo, e a gran invalidez; morte do partícipe ou beneficiario e dependencia severa ou gran dependencia do partícipe), debendo ter como cobertura principal a de xubilación nos termos establecidos no artigo 49.1 do Regulamento do IRPF.

  só permitirase a disposición anticipada, total ou parcial, nestes contratos, nos supostos previstos no artigo 8.8 do texto refundido da Lei de Regulación dos Plans e Fondos de Pensións (desemprego de longa duración, enfermidade grave e a partir de 2025 por achegas con 10 anos de antigüidade).

  Non obstante, e co obxecto de facilitar que os afectados pola erupción volcánica da illa da Palma poidan atender as necesidades sobrevidas de liquidez, o artigo 11 do Real Decreto-lei 20/2021, do 5 de outubro, polo que se adoptan medidas urxentes de apoio para a reparación dos danos ocasionados polas erupcións volcánicas e para a reconstrución económica e social da illa da Palma (BOE do 6 de outubro), estableceu, con carácter excepcional e exclusivamente durante o período comprendido entre o 6 de outubro de 2021 e o  5 de xullo de 2022, a posibilidade de que os asegurados dos plans de previsión asegurada poidan dispor anticipadamente en determinados supostos dos seus dereitos consolidados nestes plans, fixando as condicións e o importe máximo da disposición. Os supostos para dispor anticipadamente dos dereitos consolidados coméntanse neste Capítulo, dentro das normas comúns aplicables ás achegas a sistemas de previsión social, no apartado sobre disposición anticipada de dereitos consolidados.

  O dereito de disposición anticipada nos plans de previsión asegurados valorarase polo importe da provisión matemática á que non se poderán aplicar penalizacións, gastos ou descontos. Non obstante, no caso de que a entidade conte con investimentos afectos o dereito de disposición anticipada valorarase polo valor de mercado dos activos asignados.

 3. Os plans de previsión asegurados terán obrigatoriamente que ofrecer unha garantía de interese e utilizar técnicas actuariais.

 4. No condicionado da póliza debe constar de forma expresa e destacada que se trata dun plan de previsión asegurado.

 5. Os tomadores dos plans de previsión asegurada poderán, mediante decisión unilateral, mobilizar a súa provisión matemática a outro plan de previsión asegurada de que sexan tomadores, ou a un ou varios plans de pensións do sistema individual ou asociado de que sexan partícipes. Unha vez acadada a continxencia, a mobilización soa será posible se as condicións do plan permíteno.

  O procedemento para efectuar a mobilización da provisión matemática regúlase no artigo 49.3 do Regulamento do IRPF .