Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Delimitación e condicións para a súa aplicación

Desde o 1 de xaneiro de 2018, e en prol de de axeitar a nosa normativa ao Dereito da Unión Europea, establécese esta  dedución sobre a cota a favor daqueles contribuíntes integrantes dunha unidade familiar en que un dos seus membros resida noutro Estado membro da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo, o que lles impide presentar declaración conxunta. Desta forma equipásese a cota a pagar do contribuínte residente en territorio español á que soportase no caso de que todos os membros da unidade familiar fosen residentes fiscais en España.

Condicións para a aplicación da dedución

A dedución poderase aplicar por aqueles contribuíntes que cumpran as seguintes condicións:

 • Que forme parte dunha das seguintes modalidades de unidade familiar a que se refire o artigo 82.1 da Lei do IRPF :

  1. A integrada polo cónxuxes non separados legalmente e, se os houbese:

  • Os fillos menores, con excepción de que, co consentimento dos pais, vivan independentes destes .

  • Os fillos maiores de idade incapacitados xudicialmente suxeitos a patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

  2. Nos casos de separación legal, ou cando non existise vínculo matrimonial, a formada polo pai ou a nai e todos os fillos que convivan cun ou outro e que reúnen os requisitos a que se refire a regra 1.ª deste artigo.

 • Que a unidade familiar estea formada por contribuíntes polo IRPF e por residentes noutro Estado membro da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo.

 • Que no Estado membro da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo en que resida calquera dos membros da unidade familiar exista normativa sobre asistencia mutua en materia de intercambio de información tributaria nos termos previstos na  LGT, que sexa de aplicación.

  En relación á  LGT véxase a Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria.

  Atención: teñase en conta que, con  efectos 11 de xullo de 2021, o artigo décimo sexto da Lei 11/2021, do 9 de xullo, de medidas de prevención e loita contra a fraude fiscal, de transposición da Directiva (UE) 2016/1164, do Consello, do 12 de xullo de 2016, pola que se establecen normas contra as prácticas de evasión fiscal que inciden directamente no funcionamento do mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias e en materia de regulación do xogo (BOE do 10 de xullo) modificou a disposición adicional primeira da Lei 36/2006, do 29 de novembro, de medidas para a prevención da fraude fiscal, substituíndo, de acordo cos novos parámetros internacionais, os conceptos de  paraísos fiscais, países ou territorios cos que non exista efectivo intercambio de información, ou países de nula ou baixa tributación, polo de  xurisdicións non cooperativas.

  Así mesmo, a citada Lei 11/2021 engade  unha nova disposición adicional décima á Lei 36/2006, en que se establece  no apartado 2 que "Se entenderán suprimidas as referencias efectuadas aos apartados 2, 3 e 4 da disposición adicional primeira desta Lei, na súa redacción anterior á entrada en vigor da Lei 11/2021, de medidas de prevención e loita contra a fraude fiscal e de transposición da Directiva (UE ) 2016/1164, do Consello, do 12 de xullo, pola que se establecen normas contra as prácticas de evasión fiscal que inciden directamente no funcionamento do mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias e en materia de regulación do xogo ".

  Pola súa banda, o apartado 3  da nova disposición adicional décima da Lei 36/2006 sinala que "L ##2####1##as referencias normativas efectuadas a Estados cos que exista un efectivo intercambio de información tributaria ou en materia tributaria, entenderanse efectuadas a Estados cos que exista normativa sobre asistencia mutua en materia de intercambio de información tributaria nos termos previstos na Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria, que sexa de aplicación".

Supostos excluídos da aplicación da dedución

Non resultará de aplicación esta dedución cando algún dos membros da unidade familiar: