Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por doazóns a entidades sen ánimo de lucro

Normativa: Art. 4 ter Texto Refundido das disposicións legais vixentes ditadas pola Comunidade Autónoma das Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto-lexislativo 1/2009, do 21 de abril

Contía da dedución

Os contribuíntes terán dereito a unha dedución adicional á  dedución xeral por donativos e outras achegas  previstas no artigo 68.3 da Lei de IRPF, polos donativos, doazóns e achegas ás entidades a quen se refire a Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado,  de acordo coa seguinte escala:

Base de deduciónPorcentaxe de dedución
Ata 150 euros 20
Resto base de dedución 15
Tipo incrementado por reiteración de doazóns a unha mesma entidade 17,5

Tipo incrementado por reiteración das doazóns a unha mesma entidade: Se nos dous períodos impositivos inmediatos anteriores realizásense donativos, doazóns ou achegas con dereito a dedución en favor dunha mesma entidade por importe igual ou superior, en cada un deles , ao do exercicio anterior, o porcentaxe de dedución aplicable á base da dedución en favor desa mesma entidade que exceda de 150 euros, será o 17,5 por cento.

Base máxima da dedución

  • A base da dedución, non poderá exceder do 10 por 100 da base liquidable do contribuínte.

  • A base da dedución será a definida na Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado.

    Véxase ao respecto no Capítulo 16, o epígrafe "Deducións por donativos e outras achegas".

Incompatibilidade

Esta dedución será incompatible coas deducións "Por doazóns con finalidade ecolóxica" e "Por doazóns e achegas para fins culturais, deportivos, investigación ou docencia", cando a mesma aplíquese sobre as cantidades achegadas aos mesmos beneficiarios perceptores dos donativos, doazóns e achegas que orixinan a aplicación daquela .

Xustificación documental

Véxase o  apartado específico de "Xustificación documental" das deducións por donativos.