Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por donativos a fundacións ou ao Fondo Cantabria Coopera ou a Asociacións que persigan entre os seus fins o apoio a persoas con discapacidade

Normativa: Art. 2.4  Texto Refundido da Lei de Medidas Fiscais en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 62/2008, do 19 de xuño, pola Comunidade  Autónoma de Cantabria

Contía da dedución

  • O 15 por 100 das cantidades doadas a fundacións domiciliadas na Comunidade Autónoma de Cantabria que cumpran os requisitos da Lei 50/2002, do 26 de decembro, de Fundacións (BOE do 27 de decembro) e que persigan fins culturais, asistenciais, sanitarios ou deportivos ou calquera outros de natureza análoga a estes.

  • O 12 por 100 das cantidades doadas ao Fondo Cantabria Coopera.

  • O 15 por 100 das cantidades doadas a asociacións domiciliadas na Comunidade Autónoma de Cantabria que cumpran os requisitos da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado, e cuxo obxecto sexa o apoio a persoas con discapacidade.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

Tratandose de donativos a fundacións, que estas encóntrense inscritas no Rexistro de Fundacións, rendan contas ao órgano de protectorado correspondente e que este ordenase o seu depósito no Rexistro de Fundacións.

Límite máximo dos donativos con dereito a dedución

A base desta dedución autonómica está suxeita ao límite do 10 por 100 da base liquidable xeral e do aforro, suma dos recadros [0500] e [0510] da declaración.

Este límite opera conxuntamente co que afecta á  dedución xeral por donativos  e á  dedución  por actuacións para a protección e difusión do Patrimonio  Histórico Español e das cidades, conxuntos e bens declarados Patrimonio Mundial.

Por conseguinte, unicamente poderá aplicarse esta dedución autonómica polo importe dos donativos con dereito á mesma que non supere a contía que, se é o caso, reste do citado límite tras practicar as deducións xerais do imposto anteriormente mencionado.