Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por discapacidade de ascendentes ou descendentes

Normativa: Art. 5 e 13  Lei 8/2013, do 21 de novembro, da Comunidade Autónoma de Castela-A Mancha, de Medidas Tributarias

Contía da dedución

300 euros por cada ascendente ou descendente cun grao de discapacidade acreditado igual ou superior ao 65 por 100, que xere o dereito á aplicación do   mínimo por discapacidade  de ascendentes ou descendentes.

Requisitos e outras condicións da dedución

  • Que a suma da base impoñible xeral e a do aforro do contribuínte, recadros [0435] e [0460] da declaración,  non supere :

    • - 27.000 euros en tributación individual.

    • - 36.000 euros en tributación conxunta.

  • Para a aplicación desta dedución teran en contase as normas para a aplicación do mínimo por ascendentes,  descendentes e  discapacidade contida na Lei do IRPF.

    Non obstante, cando dous ou máis contribuíntes teñan dereito á aplicación desta dedución respecto dos mesmos ascendentes ou descendentes e algún deles non cumpra o requisito anterior, o importe da dedución para os demais contribuíntes quedará reducido á proporción que resulte da aplicación das normas para o rateo do mínimo por ascendentes, descendentes e discapacidade.

  • Nos casos de tributación conxunta, a dedución aplicable por descendentes con discapacidade será sempre esta e non a dedución por discapacidade do contribuínte.

Incompatibilidade

Esta dedución é incompatible coa dedución por discapacidade do contribuínte respecto dunha mesma persoa.

En consecuencia, os descendentes con discapacidade que integren a unidade familiar xerarán dereito en tributación conxunta á aplicación da dedución por discapacidade de descendentes e non á dedución por discapacidade do contribuínte.

Nos supostos en que o ascendente sexa unha persoa maior de 75 anos cun grao de discapacidade acreditado igual ou superior ao 65 por cento, aplicarase esta dedución e non a establecida “Por coidado de ascendentes maiores de 75 anos".