Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021.

Igrexa Católica e outras igrexas, confesións e comunidades relixiosas

Dentro deste apartado das entidades parcialmente exentas do artigo 9.2 da LIS, facemos unha mención especial á Igrexa Católica e outras igrexas, confesións e comunidades relixiosas.

Segundo o que se dispón na disposición adicional novena da Lei 49/2002, a Igrexa Católica e outras igrexas, confesións e comunidades relixiosas, que teñan subscritos acordos de cooperación co Estado español, poderán aplicar o réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos regulado no Título II da devandita Lei.

Con esta finalidade, a disposición adicional única do Real decreto 1270/2003 establece que estas entidades eclesiásticas poden optar polo réxime das entidades sen fins lucrativos do Título II da Lei 49/2002. Esta opción pode exercitarse tanto a través da declaración censual como de forma tácita a través da declaración do Imposto sobre Sociedades.

A ter en conta :

Para optar por aplicar o réxime especial da Lei 49/2002 a través da declaración do Imposto sobre Sociedades deberán marcar o recadro [00001] «Entidade sen ánimo de lucro acollida réxime fiscal Título II Lei 49/2002» da páxina 1 do modelo 200.

As entidades eclesiásticas que apliquen o réxime especial da Lei 49/2002, teñen a condición de entidades parcialmente exentas do artigo 9.2 da LIS , polo que teñen obriga de declarar pola totalidade das súas rendas, exentas e non exentas.

Nos casos en que as devanditas entidades eclesiásticas non opten por aplicar o réxime fiscal establecido no Título II da Lei 49/2002, aplicarán o réxime das entidades parcialmente exentas do artigo 9.3 da LIS regulado no Capítulo XIV do Título VII da LIS , quedando obrigadas a declarar pola totalidade das súas rendas, exentas e non exentas, agás cando cumpran os requisitos do artigo 124.3 da LIS , en cuxo caso non están obrigadas a declarar.

A ter en conta :

No caso de que as entidades eclesiásticas apliquen o réxime das entidades parcialmente exentas do artigo 9.3 da LIS , deberán marcar o recadro [00002] «Entidade parcialmente exenta» da páxina 1 do modelo 200, en lugar do recadro [00001] «Entidade sen ánimo de lucro acollida réxime fiscal Título II Lei 49/2002».

• Entidades menores dependentes de diocese, provincia relixiosa ou entidade eclesiástica integradas na declaración, previamente autorizadas

En relación coa obriga de declarar, as entidades eclesiásticas teñen a posibilidade de solicitar previamente ao Ministerio de Facenda (actualmente,  Ministerio de Facenda e Función Pública) o recoñecemento como contribuínte do Imposto sobre Sociedades a entidades con ámbito máis amplo ao da súa personalidade xurídica. Deste xeito unha vez recoñecido, recaerán sobre o contribuínte co ámbito máis amplo (normalmente, diocese ou provincia relixiosa) todas as obrigas relativas ao tributo, e englobarán as correspondentes ás actividades e rendementos das entidades inferiores que dese contribuínte dependan.

Lembre :

As entidades eclesiásticas que previa solicitude obtivesen o recoñecemento como contribuínte do Imposto sobre Sociedades con ámbito máis amplo ao da súa personalidade xurídica (normalmente, as dioceses ou provincias relixiosas), deberán marcar o recadro [00078] «Diocese, provincia relixiosa ou entidade eclesiástica que integra entidades menores delas dependentes »da páxina 1 do modelo 200.

Ademais, as entidades que marcasen o recadro [00078], deberán cubrir o apartado «C) Entidades menores dependentes de diocese, provincia relixiosa ou entidade eclesiástica integradas na declaración, previamente autorizadas» da páxina 2 bis do modelo 200, consignando o número de identificación fiscal (NIF) e o nome ou razón social de cada unha das entidades menores que delas dependan.