Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Liberdade de amortización

Regulación: Artigo 102 LIS

Recorde:

Este suposto de liberdade de amortización do artigo 102 do LIS é incompatible co novo suposto de liberdade de amortización para as investimentos realizados no sector da automoción regulado na disposición adicional décimo sexta do LIS, polo que as entidades de reducida dimensión terán que optar por aplicar un dos dous incentivos fiscais.

1.Requisitos

As empresas de reducida dimensión poderán aplicar a liberdade de amortización, de acordo coas seguintes condicións:

 • Deben ter a condición de empresas de reducida dimensión no período impositivo da posta a disposición do investimento.

 • Debe tratarse de elementos novos do inmobilizado material ou dos investimentos inmobiliarios afectos a actividades económicas.

  Os devanditos elementos deberán encontrarse en calquera das seguintes situacións:

  • Adquiridos de terceiros e postos a disposición da empresa no período impositivo no que ten a condición de reducida dimensión.

  • Encargados mediante un contrato de execución de obra subscrito no período impositivo no que ten a condición de empresa de reducida dimensión e postos a disposición da empresa dentro dos 12 meses seguintes á conclusión deste.

  • Construídos pola propia empresa coas mesmas condicións establecidas nos dous puntos anteriores.

  Este réxime tamén se aplicará a estes elementos cando sexan obxecto dun contrato de arrendamento financeiro e postos a disposición da empresa no período impositivo no que ten a condición de reducida dimensión, a condición de que exercítese a opción de compra.

 • Durante os vinte e catro meses seguintes á data do inicio do período impositivo en que entren en funcionamento os bens adquiridos, a equipo medio total da empresa debe incrementarse respecto do equipo medio dos doce meses anteriores e o devandito incremento debe manterse durante un período adicional doutros 24 meses.

  Para o cálculo do equipo medio total da empresa e do seu incremento deberán tomar as persoas empregadas, nos termos que dispoña a lexislación laboral, tendo en conta a xornada contratada en relación coa xornada completa.Ao non se esixir ningún requisito específico sobre a modalidade do contrato laboral, será indiferente para os efectos do devandito cálculo que o contrato sexa indefinido, temporal, de formación, etc.

  Así mesmo, o traballador contratado que dera dereito á dedución prevista no artigo 38 do LIS non se computará para os efectos do incremento de equipo establecido no artigo 102 do LIS.

 • A liberdade de amortización será aplicable dende a entrada en funcionamento dos elementos que poden acollerse a esta.

 • Respecto dos elementos patrimoniais que poden amortizarse libremente non se aplicará o principio de inscrición contable do artigo 11.3.1º do LIS, segundo o cal non serán fiscalmente deducibles os gastos que non se imputasen contablemente na conta de perdas e ganancias ou nunha conta de reservas se así o establece unha norma legal ou regulamentaria.

  Polo tanto, aínda que o exceso de amortización fiscal derivado da aplicación da liberdade de amortización non estea contabilizado, permítese a súa dedución na base impoñible do Imposto sobre Sociedades.

2.Límite do investimento

A contía máxima do investimento que pode acollerse á liberdade de amortización é o resultado de multiplicar o importe de 120.000 euros polo incremento do equipo media total da empresa durante os 24 meses seguintes á data do inicio do período impositivo en que os bens adquiridos entren en funcionamento respecto do equipo medio dos 12 meses anteriores, calculado con dous decimais.

A contía amortizada libremente non pode ser superior ao valor de adquisición ou custo de produción dos elementos que se amortizan libremente.

3.Incumprimento

No suposto de que se incumprise a obriga de incrementar ou manter o equipo, deberase proceder a ingresar a cota íntegra que tiver correspondido á cantidade deducida en exceso máis os xuros de mora correspondentes.

O ingreso da cota íntegra e dos xuros de mora realizarase conxuntamente coa autoliquidación correspondente ao período impositivo no que se incumprise unha ou outra obriga (sobre ingreso de cotas e xuros de mora por incumprimento de requisitos para gozar de beneficios fiscais, consulte o contido das casas [00615] e [00616] «Incremento por perda beneficios fiscais períodos anteriores» e das casas [00617] y [00618] «Xuros de mora» da páxina 14 bis do modelo 200, desenvolvido no Capítulo 6 deste Manual Práctico).