Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Outros supostos de liberdade de amortización

O artigo 12.3 da LIS fai referencia nas letras a) e d) á posibilidade de amortizar libremente:

  • Os elementos do inmobilizado material, intanxible e investimentos inmobiliarios das sociedades anónimas e limitadas laborais afectos á realización das súas actividades, adquiridos durante os cinco primeiros anos a partir da data da súa cualificación como tales.

  • Os elementos do inmobilizado material ou intanxible das entidades que teñan a cualificación de explotacións asociativas prioritarias de acordo co disposto na Lei 19/1995, do 4 de xullo, de modernización das explotacións agrarias, adquirido durante os cinco primeiros anos a partir da data do seu recoñecemento como explotación prioritaria.

A ter en conta:

A disposición adicional décimo sexta do LIS, na súa redacción dada pola disposición final oitava do Real Decreto-lei 34/2020, do 17 de novembro, regula un suposto de liberdade de amortización para os investimentos realizados na cadea de valor de mobilidade eléctrica, sostible ou conectada no sector industrial de automoción que poderá realizarse nos períodos impositivos que conclúan entre o 2 de abril de 2020 e o 30 de xuño de 2021.

Para estes efectos, poderán amortizarse libremente os investimentos en elementos novos do inmobilizado material que impliquen a sensorización e monitorización da cadea produtiva, así como a implantación de sistemas de fabricación baseados en plataformas modulares ou que reduzan o impacto ambiental, afectos ao sector industrial de automoción, postos a disposición do contribuínte e que entren en funcionamento entre o 2 de abril de 2020 e o 30 de xuño de 2021, sempre que, durante os 24 meses seguintes á data de inicio do período impositivo en que os elementos adquiridos entren en funcionamento, a equipo medio total da entidade mantéñase respecto do equipo medio do ano 2019.

Os inmobles non poderán acollerse á liberdade de amortización regulada nesta disposición.

A contía máxima do investimento que poderá beneficiarse do réxime de liberdade de amortización será de 500.000 euros.

Ademais, para a aplicación deste suposto de liberdade de amortización, os contribuíntes deberán achegar informe motivado emitido polo Ministerio de Industria, Comercio e Turismo para cualificar o investimento do contribuínte como apta.O devandito informe terá carácter vinculante para a Administración tributaria.Esta medida acóllese ao Marco nacional temporal relativo ás medidas de axuda destinadas a avalar a economía no contexto do actual brote de COVID-19, tras as Decisións da Comisión Europea SA56851(2020/N), do 2 de abril de 2020, SA.57019 (2020/N), do 24 de abril de 2020, e SA.58778 (2020/N), do 22 de outubro de 2020.

Importante: Este novo suposto de liberdade de amortización regulado na disposición adicional décimo sexta do LIS é incompatible co suposto de liberdade de amortización establecido no artigo 102 do LIS para as entidades de reducida dimensión, polo que estas entidades terán que optar por aplicar un dos dous incentivos fiscais.

Cumprimentación do modelo 200

Cando se aplique ou se aplicase a liberdade de amortización sobre calquera dos elementos aos que fan referencia as citadas letras a) e d) do artigo 12.3 e a disposición adicional décimo sexta do LIS, deberase realizar os seguintes axustes nas casas [00309] e [00310] «Outros supostos de liberdade de amortización (art. 12.3 a) e d) y 16º LIS)» da páxina 12 do modelo 200:

  • Na casa [00310] de diminucións consignarase o exceso de amortización que sobre a amortización contable relativa a calquera dos elementos ou investimentos referidos, resulte deducible fiscalmente no período impositivo obxecto de declaración.

  • Na casa [00309] de aumentos consignarase o importe das amortizacións relativas a calquera dos elementos ou investimentos referidos, contabilizado no período impositivo obxecto de declaración e que, por aplicación das referidas normas fiscais, xa se tería deducido en períodos impositivos anteriores mediante a correspondente diminución ou axuste negativo ao resultado contable.Así mesmo, no suposto de transmisión do elemento que se acollese á liberdade de amortización, no período impositivo en que se transmita deberase incluír nesta casa o importe dos axustes negativos practicados con anterioridade e que aínda non se integrasen positivamente na base impoñible.