Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Axustes extracontables (páxina 13 do modelo 200)

As entidades que apliquen o incentivo fiscal da RIC deberán realizar os seguintes axustes extracontables nas casas [00403] e [00404] «Reserva para investimentos en Canarias (Lei 19/1994)»:

  • Na casa [00404] consignarán, como diminución ao resultado contable, o importe das dotacións á RIC conforme ao límite e demais condicións establecidas no artigo 27 da Lei 19/1994.Este importe é o correspondente en todo caso ás dotacións efectuadas con cargo a beneficios de períodos impositivos iniciados dentro do ano 2021, xa estean afectas a investimentos non anticipados ou a investimentos anticipados se estas últimas se realizaron dentro do ano 2021.

  • Na casa [00403] consignarán como aumento ao resultado contable, as cantidades destinadas no seu día á RIC que deron lugar á redución da base impoñible e que por dispoñerse da reserva con anterioridade ao prazo de mantemento do investimento ou para investimentos diferentes ás admitidas, así como por producirse o incumprimento de calquera outro dos requisitos establecidos na normativa reguladora, deban integrarse na base impoñible do exercicio obxecto de declaración.

    No suposto de sociedades cooperativas, deberá trasladarse ás casas [C10] de resultados cooperativos e [E10] de resultados extracooperativos da páxina 22 do modelo 200, o importe reflectido nas casas [00403] ou [00404], con signo positivo ou negativo, respectivamente, e en caso de ter contido ambas as dúas casas, trasladarase a diferenza entre ambas as dúas, indicando signo positivo ou negativo, segundo a casa [00403] sexa maior ou menor (en termos absolutos) que a casa [00404] (consulte o Capítulo 11 en relación co Réxime fiscal das cooperativas).