Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Cumprimentación do cadro «Réxime especial da reserva para investimentos en Canarias (Lei 19/1994)» (páxina 22 do modelo 200)

As entidades que aplicasen a RIC en calquera período impositivo iniciado dentro dos anos 2016 a 2021 inclusive, deberán cumprir este cadro da forma en que se indica a continuación:

Cadro RIC:

 • Na columna «Pendente de materializar RIC a principio de período» consignaranse as cantidades nas que se reduciu a base impoñible dos exercicios 2016 a 2020, pola reserva para investimentos en Canarias que a principio do período aínda non se materializaron en ningún dos investimentos a que se refiren as letras A, B, B bis, C e D do artigo 27.4 da Lei 19/1994.

 • As columnas «Aplicado/materializado nesta liquidación» cumplimentaranse:

  • Na columna «Investimentos previstas letras A e B art.º 27.4 Lei 19/1994», deberá consignarse o importe daquelas cantidades nas que se reduciu a base impoñible dos exercicios anteriores dende 2016 (dotadas contablemente nos exercicios seguintes), que se materializasen no período impositivo obxecto de declaración, nalgún dos investimentos previstos nas letras A e B do artigo 27.4 da Lei 19/1994.

  • Na columna «Investimentos previstas letras B bis, C e D art.º 27.4 Lei 19/1994», deberá consignarse o importe daquelas cantidades nas que se reduciu a base impoñible dos exercicios anteriores dende 2016 (dotadas contablemente nos exercicios seguintes), que se materializasen, no período impositivo obxecto de declaración, nalgún dos investimentos previstos nas letras B bis, C e D do artigo 27.4 da Lei 19/1994.

  • Na columna «Investimentos anticipados considerados materialización da RIC nesta liquidación» deberá consignarse o importe daqueles investimentos realizados nos períodos anteriores ou neste mesmo período que se consideran materialización anticipada da RIC neste exercicio.

 • Na columna «Pendente de materializar RIC ao final de período » deberá consignarse o importe das cantidades que reduciron a base impoñible e que quedan pendentes de materializar ao final do período.Segundo o disposto no artigo 27.4 Lei 19/1994 as cantidades destinadas á RIC deberán materializarse no prazo máximo de tres anos, contados dende a data da devindicación do imposto correspondente ao exercicio en que se dotou esta.

 • Na casa [00927] «Importe da dotación RIC con cargo a beneficios de 2021», deberase consignar a cantidade na que se reduciu a base impoñible no período impositivo obxecto de declaración por realizar a dotación á reserva para investimentos en Canarias (dotada contablemente no exercicio seguinte con cargo aos beneficios do devandito exercicio), conforme ao límite e demais condicións establecidas no artigo 27 da Lei 19/1994.

  O importe que se consigne nesta casa [00927] deberá coincidir co axuste negativo da casa [00404] «Reserva para investimentos en Canarias (Lei 19/1994)» da páxina 13 do modelo 200.

  Recorde:

  Os contribuíntes do Imposto sobre Sociedades que practiquen a redución correspondente á reserva por investimentos en Canarias, estarán obrigados a presentar dentro do prazo establecido para a presentación da declaración do Imposto sobre Sociedades, a declaración informativa aprobada pola Orde HAP/296/2016, do 2 de marzo, pola que se aproba o modelo 282 «Declaración informativa anual de axudas recibidas no marco do Réxime Económico e Fiscal de Canarias e outras axudas de estado, derivadas da aplicación do Dereito da Unión Europea.»

Cadro investimentos anticipados:

 • Na columna «Pendente de dotar RIC a principio de período» consignaranse os investimentos anticipados de futuras dotacións á RIC que se tivesen realizado nos exercicios 2017 a 2020, respecto dos que, a principio de período, aínda non se dotou a RIC, e farase con cargo a beneficio de exercicios seguintes.

 • Na columna «Investimentos previstas letras A e B art.º 27.4 Lei 19/1994», consignarase o importe dos investimentos anticipados realizados no exercicio 2021 pendente de futuras dotacións á reserva para investimentos en Canarias (mesmo no suposto de que estas últimas sexan con cargo aos beneficios do exercicio 2021).O investimento anticipado é a que se realiza con carácter previo á obtención do beneficio con cargo ao cal se dotará a RIC, con independencia de que a primeira dotación da RIC se faga con cargo a beneficios do ano en que se inverteu ou que a dotación dese ano cubra ou non o total do investimento anticipado.Nesta casa consignaranse os investimentos que se efectuasen durante 2021 en calquera daquelas ás que se refiren as letras A e B do artigo 27.4 da Lei 19/1994.

 • Na columna «Investimentos previstas letras B bis, C e D art.º 27.4 Lei 19/1994», deberá consignarse o importe dos investimentos anticipados realizados no exercicio 2021 pendente de futuras dotacións á reserva para investimentos en Canarias (mesmo no suposto de que estas últimas sexan con cargo aos beneficios do exercicio 2021).O investimento anticipado é a que se realiza con carácter previo á obtención do beneficio con cargo ao cal se dotará a RIC, con independencia de que a primeira dotación da RIC se faga con cargo a beneficios do ano en que se inverteu ou que a dotación dese ano cubra ou non o total do investimento anticipado.Nesta casa consignaranse os investimentos que se efectuasen durante 2021 en calquera daquelas ás que se refiren as letras B bis, C e D, do artigo 27.4 da Lei 19/1994.

 • Na columna «Pendente de dotar RIC ao final de período» deberá consignarse o importe dos investimentos anticipados de futuras dotacións á RIC que se tivesen realizado e que, co fin de período, aínda están pendentes de dotar a RIC con cargo a beneficio de exercicios seguintes, se ben estas dotacións deberán realizarse con cargo a beneficios ata o 31 de decembro de 2021.

  Recorde:

  No período impositivo en que se realicen os investimentos anticipados deberá comunicarse a materialización e o seu sistema de financiamento conxuntamente coa declaración do Imposto sobre Sociedades (consulte o apartado «Documentación que debe presentarse antes da declaración» do Capítulo 1 deste Manual Práctico).