Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Casa 00078 Dioceses, provincia relixiosa ou entidade eclesiástica que integra entidades menores delas dependentes

Marcarán esta casa aquelas entidades eclesiásticas que, logo de solicitude ao Ministerio de Facenda (actualmente, Ministerio de Facenda e Función Pública), obtivesen o recoñecemento como contribuínte do Imposto sobre Sociedades cun ámbito máis amplo ao correspondente ao da súa propia personalidade xurídica.Desta forma unha vez recoñecido, recaerán sobre o contribuínte co ámbito máis amplo (normalmente, diocese ou provincia relixiosa) todas as obrigas relativas ao tributo, englobando as correspondentes ás actividades e rendementos das entidades inferiores que dese contribuínte dependan.

Recorde:

As entidades eclesiásticas cun ámbito máis amplo que marcasen a casa [00078], deberán cumprir tamén o apartado «C) Entidades menores dependentes de dioceses, provincia relixiosa ou entidade eclesiástica integradas na declaración, previamente autorizadas» da páxina 2 bis do modelo 200, consignando o número de identificación fiscal (NIF) e o nome ou razón social de cada unha das entidades menores que delas dependan.