Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Correccións permanentes negativas

No caso de que o contribuínte teña que realizar unha corrección ao resultado da Conta de Perdas e Ganancias que supoña unha corrección permanente negativa ao resultado contable, ao cumprir a casa que corresponda das páxinas 12 e 13, mostrarase simultáneamente no formulario Sociedades WEB o cadro de desagregación «Detalle das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección por Imposto Sociedades)» da páxina 19 do modelo 200.Esta información, unha vez cumprida, agruparase no cadro de detalle contido nas páxinas 26 bis a 26 sexies do modelo 200.

Neste caso, unicamente estará habilitada para a súa cumprimentación a casa correspondente a «Diminucións de correccións permanentes» da parte do cadro da páxina 19 do modelo 200 dedicada a «Correccións do exercicio». Non poderá cumplimentarse a columna que recolle os saldos pendentes a principio e co fin de exercicio xa que ao tratarse dun axuste extracontable permanente non existe saldo pendente pois o axuste non poderá ser obxecto de reversión en exercicios seguintes.

Exemplo:

A entidade «B» cuxo período impositivo neto da cifra de negocios habida no período impositivo inmediato anterior é inferior a 40 millóns de euros, percibe dividendos por importe de 10.000 euros da Sociedade BETA, residente en España.Este dividendo cumpre todos os requisitos establecidos nos artigos 21.1 e 21.2 da LIS, polo tanto, poderá aplicar a exención regulada no mencionado artigo 21 da devandita Lei.O período impositivo da entidade coincide co ano natural.

Neste exemplo, a entidade «B» ten un ingreso contable que non é ingreso fiscal, porque está exento por razón do artigo 21 LIS, polo que deberá realizar no modelo 200 do período, un axuste negativo ao resultado contable na casa [00370] «Exención sobre dividendos ou participacións en beneficios de entidades residentes (artigo 21.1, 21.10 e DT 40º LIS)» da páxina 12 do modelo 200 por importe de 10.000 euros.Trátase dunha corrección permanente porque de acordo co LIS este ingreso non vai a ter que incluírse na base impoñible en exercicios futuros.

ExercicioContablementeFiscalmenteCorrección fiscalModelo 200
2021 + 10.000 0 - 10.000 Casa [00370]

No formulario de Sociedades WEB, cando vaia cumprirse a casa [00370] despregarase o cadro da páxina 19 do modelo 200.Unicamente estará habilitada para a súa cumprimentación a casa correspondente a «Diminucións de correccións permanentes» da parte do cadro dedicado a «Correccións do exercicio», que deberá cumprir por valor de 10.000 euros.O formulario trasladará o importe cumprido aquí á casa [02966] da páxina 26 quater do modelo 200.

Detalle das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección polo IS) (páxina 19 do modelo 200)

Total --- --- --- 10.000 --- ---
Exercicio 2021
correccións fiscais
Saldo pendente a
principio de exercicio
Correccións do exercicioSaldo pendente fin
de exercicio
Aumentos futurosDiminucións futurasAumentosDiminuciónsAumentos futurosDiminucións futuras
Correccións permanentes --- --- --- 10.000 --- ---
Correccións temporarias con orixe
no exercicio
--- --- --- --- --- ---
Correccións temporarias con orixe
en exercicios anteriores
--- ---

Cadro de Detalle das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección polo IS) (páxina 26 bis a 26 sexies do modelo 200)

Detalle de axustesTipoSaldo pendente
a inicio de exercicio
Correccións do exercicioSaldo pendente
co fin de exercicio
PermanenteTemporarias
(orixe en
o exercicio)
Temporarias
(orixe en exercicios
anteriores)
Exención sobre dividendos ou participacións
en beneficios de entidades residentes
(art.º 21.1, 21.10 e DT 40º LIS)
DIMINUCIÓN --- [02966] 10.000 --- --- ---