Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021.

Formalización do cadro «Detalle das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección por Imposto Sociedades) (páxinas 19 e 26 bis a sexies do modelo 200)»

Neste cadro, o contribuínte de forma obrigatoria deberá analizar cada unha das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias que inclúa na declaración do Imposto sobre Sociedades (páxinas 12 e 13 do modelo 200). O importe total destas correccións recóllese nos recadros [00417] e [00418] «Totais correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección por IS, que fundamentalmente se agrupan segundo sexan permanentes ou temporarias (e estas segundo que teñan a súa orixe no exercicio ou en exercicios anteriores), en función de que non sexan cancelables en exercicios futuros con correccións de signo contrario (permanentes) ou que deban cancelarse en futuros exercicios coas respectivas correccións de signo oposto (temporarias). Tamén se cubrirá o importe correspondente ás partidas relativas aos saldos (de aumentos e de diminucións) pendentes a fin de exercicio e os seus totais correspondentes, o que permitirá que en exercicios futuros poídase subministrar esta información fiscal ao contribuínte na columna «Saldo pendente a principio de exercicio» mediante «Datos fiscais» para facilitar a formalización da declaración.

A formalización do cadro de desagregación da páxina 19 do modelo 200 realizarase simultaneamente a medida que se vaian introducindo os importes das correccións das páxinas 12 e 13 do devandito modelo. Esta información, unha vez cumprimentada, agruparase no cadro de detalle contido  nas páxinas 26 bis a 26 sexies do modelo 200.

  1. Correccións permanentes positivas
  2. Correccións permanentes negativas
  3. Correccións temporarias positivas con orixe no exercicio
  4. Correccións temporarias negativas con orixe en exercicios anteriores
  5. Correccións temporarias negativas con orixe no exercicio
  6. Correccións temporarias positivas con orixe en exercicios anteriores