Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Correccións permanentes positivas

No caso de que o contribuínte teña que realizar unha corrección ao resultado da Conta de Perdas e Ganancias que supoña unha corrección permanente positiva ao resultado contable, ao cumprir a casa que corresponda das páxinas 12 e 13, mostrarase simultáneamente no formulario Sociedades WEB o cadro de desagregación «Detalle das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección por Imposto Sociedades)» da páxina 19 do modelo 200.Esta información, unha vez cumprida, agruparase no cadro de detalle contido nas páxinas 26 bis a 26 sexies do modelo 200.

Neste caso, unicamente estará habilitada para a súa cumprimentación a casa correspondente a «Aumentos de correccións permanentes» da parte do cadro da páxina 19 do modelo 200 dedicada a «Correccións do exercicio». Non poderá cumplimentarse a columna que recolle os saldos pendentes a principio e co fin de exercicio xa que ao tratarse dun axuste extracontable permanente non existe saldo pendente pois o axuste non poderá ser obxecto de reversión en exercicios seguintes.

Exemplo:

A entidade «A» cuxo período impositivo coincide co ano natural, presentou e ingresou o modelo 202 correspondente ao primeiro pagamento fraccionado do Imposto sobre Sociedades de 2021 fose de prazo (1 mes máis tarde) sen requirimento previo da Administración tributaria, o importe ingresado ascendeu a 6.000 euros.Con data 10 de xuño de 2021, esta entidade recibiu liquidación da recarga por declaración extemporánea sen requirimento previo regulado no artigo 27 da LGT, por importe de 300 euros (5 por cento), se ben, procedeu a pagar o 13 de xullo de 2021 o importe de 225 euros por aplicación da redución do 25 por cento contida no artigo 27.5 da LGT, como se indicaba na propia liquidación da recarga, por ter dereito a este ao ingresar o importe restante da recarga no prazo establecido no artigo 62.2 LGT (ata o 20 de xullo de 2021) e xa ter ingresado a débeda derivada da autoliquidación no momento da presentación desta.

Neste exemplo, a entidade «A» ten un gasto non deducible por importe de 225 euros por razón do artigo 15 c) da LIS que establece que non serán fiscalmente deducibles as multas e sancións penais e administrativas, as recargas do período executivo e o recarga por declaración extemporánea sen requirimento previo.Trátase dunha corrección permanente porque este gasto en ningún momento poderá ser deducible.

Esta entidade deberá realizar no modelo 200 do período 2021, un axuste positivo ao resultado contable na casa [01815] «Multas, sancións e outros (artigo 15 c) LIS)» da páxina 12 do modelo 200 por importe de 225 euros.

ExercicioContablementeFiscalmenteCorrección fiscalModelo 200
2021 - 225 0 + 225 Casa [01815]

No formulario Sociedades WEB, cando vaia cumprirse a casa [01815] da páxina 12 do modelo 200, despregarase o cadro da páxina 19 do modelo 200.Neste cadro, unicamente estará habilitada para a súa cumprimentación a casa correspondente a «Aumentos de correccións permanentes» da parte do cadro dedicado a «Correccións do exercicio». O formulario colocará a información cumprida no cadro da páxina 19 na casa [02771] da páxina 26 ter do modelo 200.

Detalle das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección polo IS) (páxina 19 do modelo 200)

Total --- --- 225 --- --- ---
Exercicio 2021
correccións fiscais
Saldo pendente a
principio de exercicio
Correccións do exercicioSaldo pendente fin
de exercicio
Aumentos futurosDiminucións futurasAumentosDiminuciónsAumentos futurosDiminucións futuras
Correccións permanentes --- --- 225 --- --- ---
Correccións temporarias con orixe
no exercicio
--- --- --- --- --- ---
Correccións temporarias con orixe
en exercicios anteriores
--- ---

Cadro de Detalle das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección polo IS) (páxina 26 bis a 26 sexies do modelo 200)

Detalle de axustesTipoSaldo pendente
a inicio de exercicio
Correccións do exercicioSaldo pendente
co fin de exercicio
PermanenteTemporarias
(orixe no exercicio)
Temporarias
(orixe en exercicios anteriores)
Multas, sancións e outros (art.º 15 c) LIS) AUMENTO --- [02771] 225 --- --- ---