Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Correccións temporarias negativas con orixe no exercicio

No caso de que o contribuínte teña que realizar unha corrección ao resultado da Conta de Perdas e Ganancias que supoña unha corrección temporaria negativa con orixe no exercicio ao resultado contable, ao cumprir a casa que corresponda das páxinas 12 e 13, mostrarase simultáneamente no formulario Sociedades WEB o cadro de desagregación «Detalle das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección por Imposto Sociedades)» da páxina 19 do modelo 200.Esta información, unha vez cumprida, agruparase no cadro de detalle contido nas páxinas 26 bis a 26 sexies do modelo 200.

Neste caso, deberase cumprir a casa correspondente a Diminucións de «Correccións temporarias con orixe no exercicio» da parte do cadro dedicada a «Correccións do exercicio». Así mesmo, deberá de cumprirse a casa de Aumentos futuros de Correccións temporarias da columna correspondente a «Saldo pendente co fin de exercicio». A razón é que, aínda que se trata dun axuste negativo en orixe, reverterá mediante axustes extracontables positivos, quere isto dicir que esta corrección temporaria negativa con orixe no exercicio supoñerá aumentos futuros da base impoñible, polo tanto, na columna «Saldo pendente co fin de exercicio», deberá cumprirse a columna de Aumentos futuros, de tal forma que ano a ano o saldo se incremente se o axuste continúa sendo en orixe ou diminuíndo, se ese axuste comezou a reverter, pero sempre na columna de Aumentos futuros.Unha vez transcorrido o primeiro período impositivo no que se realiza o axuste, nas seguintes liquidacións deberá cumprirse a casa de aumentos futuros da columna «Saldo pendente co fin de exercicio» polo mesmo importe que se consignou na casa de Aumento futuro da columna de «Saldo pendente co fin de exercicio» da liquidación do período impositivo anterior.

Por todo o anterior, durante os períodos impositivos en que a Corrección teña orixe no propio exercicio, na parte do cadro correspondente ao «Saldo pendente co fin de exercicio» a casa de Aumentos futuros de Correccións temporarias irá incrementado o seu valor con respecto ao Saldo do exercicio anterior no importe da corrección positiva deste exercicio.Con todo iso, o «Saldo pendente co fin de exercicio» reflectirá o importe total pendente de reverter en exercicios seguintes mediante axustes extracontables positivos.

Exemplo:

A Sociedade Anónima «D», que en 2021 cumpre os requisitos para a aplicación dos incentivos fiscais para as empresas de reducida dimensión, adquire un ordenador, poñéndose á súa disposición e entrando en funcionamento o 1 de xullo de 2021, todo iso por un importe de 6.000 euros.Estímase que o valor residual do elemento é pouco significativo, polo que o valor amortizable coincide co prezo de adquisición.

A sociedade decide realizar a amortización contable do ordenador segundo a depreciación técnica que estima deste, que é a que resulta de aplicar un coeficiente do 25 por cento.A entidade decide tamén realizar a amortización fiscalmente deducible do ordenador aplicando o coeficiente multiplicador do 2 a que se refire o artigo 103 da LIS.

O exercicio económico da entidade coincide co ano natural.A amortización fiscalmente deducible no exercicio 2021 será a seguinte:

  • Coeficiente máximo aplicable ao ordenador segundo as táboas de amortización oficialmente aprobadas:25%.

  • Aplicación do coeficiente multiplicador:2 x 25% = 50%.

  • Amortización acelerada practicada:6.000 x 6/12 (1) x 50% =1.500 euros.

    Nota (1) A amortización practícase dende a data de entrada en funcionamento do elemento amortizable, neste caso, o 1 de xullo de 2021.Polo tanto, neste exercicio, a devandita amortización debe referirse á realizada en seis meses do ano 2021 do LIS.(Volver)

A amortización contable practicada pola Sociedade «D» no exercicio 2021 será a seguinte:

6.000 x 6/12 (2) x 25% =750 euros

Nota (2) A amortización practícase dende a data de entrada en funcionamento do elemento amortizable, neste caso, o 1 de xullo de 2021.Polo tanto, neste exercicio, a devandita amortización debe referirse á realizada en seis meses do ano 2021 do LIS. (Volver)

Diminución do resultado da conta de perdas e ganancias a consignar na casa [00314]:1.500 - 750 =750 euros

Polo tanto, no exercicio 2021 e seguintes, as correccións a realizar nas casas [00313] e [00314] «Diferenzas entre amortización contable e fiscal (art. 12.1 LIS)» da páxina 12 do modelo 200 serán:

ExercicioAmortización fiscalAmortización contableCorrecciónsModelo 200Saldo co fin de exercicio
+-
2021 6.000 x 0,5 x 50% =1.500 6.000 x 0,5 x 25% =750 --- 750 [00314] 750
2022 6.000 x 50% = 3.000 6.000 x 25% = 1.500 --- 1.500 [00314] 2.250
2023 Resto valor activo =1.500 6.000 x 25% = 1.500 --- --- --- 2.250
2024 --- 6.000 x 25% = 1.500 1.500 --- [00313] 750
2025 --- Resto valor activo =750 750 --- [00313] 0

Total amortización fiscal =1.500 + 3.000 + 1.500 =6.000

Total amortización contable =750 + 1.500 + 1.500 + 1.500 + 750 =6.000

No formulario Sociedades WEB, no exercicio 2021 cando vaia cumprirse a casa [00314] despregarase o cadro da páxina 19 do modelo 200 e deberase cumprir a casa de Diminucións de «Correccións temporarias con orixe no exercicio» da parte do cadro dedicada a «Correccións do exercicio» por importe de 750 euros.O formulario trasladará a información cumprida á casa [03197] «Temporarias (con orixe no exercicio)» da páxina 26 quinquies do modelo 200.Así mesmo, no cadro despregado da páxina 19 deberá cumprirse a parte correspondente a «Saldo pendente co fin de exercicio», como estamos ante un axuste negativo en orixe, deberá cumprirse a casa de Aumentos futuros de Correccións temporarias por valor de 750 euros, porque esta diferenza temporaria negativa en orixe reverterá mediante axustes extracontables positivos e supoñerá aumentos futuros da base impoñible. O formulario trasladará a información cumprida á casa [03195] «Saldo pendente co fin de exercicio» da páxina 26 quinquies do modelo 200.

Detalle das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección polo IS) (páxina 19 do modelo 200)

Total --- --- --- 750 750 ---
Exercicio 2021
correccións fiscais
Saldo pendente a
principio de exercicio
Correccións do exercicioSaldo pendente fin
de exercicio
Aumentos futurosDiminucións futurasAumentosDiminuciónsAumentos futurosDiminucións futuras
Correccións permanentes --- --- --- --- --- ---
Correccións temporarias con orixe
no exercicio
--- --- --- 750 750 ---
Correccións temporarias con orixe
en exercicios anteriores
--- ---

Cadro de Detalle das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección polo IS) (páxina 26 bis a 26 sexies do modelo 200)

Detalle de axustesTipoSaldo pendente
a inicio de exercicio
Correccións do exercicioSaldo pendente
co fin de exercicio
PermanenteTemporarias
(orixe no exercicio)
Temporarias
(orixe en exercicios
anteriores)
Empresas de reducida dimensión:amortización
acelerada (art. 103 LIS e DT 28º LIS)
AUMENTO --- --- --- --- [03195] 750
Empresas de reducida dimensión:amortización
acelerada (art. 103 LIS e DT 28º LIS)
DIMINUCIÓN --- --- [03197] 750 --- ---

No exercicio 2022:

  • Amortización acelerada practicada:6.000 x 50% =3.000 euros.
  • A amortización contable practicada pola Sociedade «D» no exercicio 2022 será a seguinte:6.000 x 25% =1.500 euros

Diminución do resultado da conta de perdas e ganancias a consignar na casa [00314]:3.000 – 1.500 =1.500 euros

No formulario de Sociedades WEB, no exercicio 2022, este axuste continuará sendo unha corrección temporaria con orixe no exercicio, polo tanto, da mesma forma que en 2021, cando vaia cumprirse a casa [00314] se despregará o cadro da páxina 19 do modelo 200 e se deberá cumprir a casa de Diminucións de «Correccións temporarias con orixe no exercicio» da parte do cadro dedicada a «Correccións do exercicio» por importe de 1.500 euros.O formulario trasladará lainformación á casa [03197] «Temporarias (con orixe no ejercicio(» da páxina 26 quinquies do modelo 200.

Así mesmo, no cadro despregado da páxina 19 deberá cumprirse a parte correspondente a «Saldo pendente a inicio de exercicio». Como estamos ante un axuste negativo en orixe, deberá cumprirse a casa de Aumentos futuros de Correccións temporarias por importe de 750 euros xa que este é o valor da casa de aumento futuro da columna de «Saldo pendente co fin de exercicio» do exercicio 2021.

En canto á parte correspondente a «Saldo pendente co fin de exercicio», ao tratarse dun axuste negativo en orixe, deberá cumprirse a casa de Aumentos futuros de Correccións temporarias porque esta diferenza temporaria negativa en orixe reverterá mediante axustes extracontables positivos e supoñerá aumentos futuros da base impoñible. O importe da mencionada casa será de 2.250 euros (750 +1.500), que é o saldo acumulado de 2021 e 2022.O formulario trasladará a información á casa [03195] «Saldo pendente co fin de exercicio» da páxina 26 quinquies do modelo 200.

Detalle das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección polo IS) (páxina 19 do modelo 200)

Total 750 --- --- 1.500 2.250 ---
Exercicio 2022
correccións fiscais
Saldo pendente a
principio de exercicio
Correccións do exercicioSaldo pendente fin
de exercicio
Aumentos futurosDiminucións futurasAumentosDiminuciónsAumentos futurosDiminucións futuras
Correccións permanentes --- --- --- --- --- ---
Correccións temporarias con orixe
no exercicio
750 --- --- 1.500 2.250 ---
Correccións temporarias con orixe
en exercicios anteriores
--- ---

Cadro de Detalle das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección polo IS) (páxina 26 bis a 26 sexies do modelo 200)

Detalle de axustesTipoSaldo pendente
a inicio de exercicio
Correccións do exercicioSaldo pendente
co fin de exercicio
PermanenteTemporarias
(orixe no exercicio)
Temporarias
(orixe en exercicios
anteriores)
Empresas de reducida dimensión:amortización
acelerada (art. 103 LIS e DT 28º LIS)
AUMENTO [03194] 750 --- --- --- [03195] 2.250
Empresas de reducida dimensión:amortización
acelerada (art. 103 LIS e DT 28º LIS)
DIMINUCIÓN --- --- [03197] 1.500 --- ---