Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Correccións temporarias positivas con orixe en exercicios anteriores

No caso de que o contribuínte teña que realizar unha corrección ao resultado da Conta de Perdas e Ganancias que supoña unha corrección temporaria positiva con orixe en exercicios anteriores, ao cumprir a casa que corresponda das páxinas 12 e 13, mostrarase simultáneamente no formulario Sociedades WEM o cadro de desagregación «Detalle das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección por Imposto Sociedades)» da páxina 19 do modelo 200.Esta información, unha vez cumprida, agruparase no cadro de detalle contido nas páxinas 26 bis a 26 sexies do modelo 200.

Neste caso, deberase cumprir a casa correspondente a Aumentos de «Correccións temporarias con orixe en exercicios anteriores» da parte do cadro dedicada a «Correccións do exercicio». Así mesmo, deberá cumprirse a casa de Aumentos futuros de Correccións temporarias das columnas correspondente a «Saldo pendente a inicio de exercicio» y «Saldo pendente co fin de exercicio» porque o axuste negativo en orixe reverte mediante axustes extracontables positivos, o que supón aumentos futuros da base impoñible.En canto á casa de Aumentos futuros da columna «Saldo pendente a inicio de exercicio», deberá cumprirse polo mesmo importe que se consignou na casa de Aumento futuro da columna de «Saldo pendente co fin de exercicio» da liquidación do período impositivo anterior.Por outro lado, respecto da columna «Saldo pendente co fin de exercicio» deberá cumprirse a casa de aumentos futuros. O saldo desta casa irá diminuíndo ata facerse cero, cando se reverta a totalidade.

Por todo o anterior, durante os períodos impositivos en que a Corrección reverta porque ten a súa orixe en exercicios anteriores, na parte do cadro correspondente ao «Saldo pendente co fin de exercicio» a casa de Aumentos futuros de Correccións temporarias irá diminuíndo o seu valor con respecto ao Saldo do exercicio anterior no importe da corrección positiva deste exercicio. Con todo iso, o «Saldo pendente co fin de exercicio», reflectirá o importe total pendente de reverter en exercicios seguintes.Ao estar incluído este saldo na parte de aumentos futuros, indícanos que ese importe estase a reverter mediante axustes extracontables positivos.

Exemplo

Partindo do exemplo formulado no suposto de corrección temporaria negativa con orixe no exercicio, continuamos cos anos 2023, 2024 e 2025.

A Sociedade Anónima «D», que en 2021 cumpre os requisitos para a aplicación dos incentivos fiscais para as empresas de reducida dimensión, adquire un ordenador, poñéndose á súa disposición e entrando en funcionamento o 1 de xullo de 2021, todo iso por un importe de 6.000 euros.Estímase que o valor residual do elemento é pouco significativo, polo que o valor amortizable coincide co prezo de adquisición.

A sociedade decide realizar a amortización contable do ordenador segundo a depreciación técnica que estima deste, que é a que resulta de aplicar un coeficiente do 25 por cento.A entidade decide tamén realizar a amortización fiscalmente deducible do ordenador aplicando o coeficiente multiplicador do 2 a que se refire o artigo 103 da LIS.

O exercicio económico da entidade coincide co ano natural.A amortización fiscalmente deducible no exercicio 2023 será a seguinte:

 • Coeficiente máximo aplicable ao ordenador segundo as táboas de amortización oficialmente aprobadas:25%.
 • Aplicación do coeficiente multiplicador:2 x 25% = 50%.
 • Amortización acelerada que podería practicarse:6.000 x 50% =3.000 euros.
 • Amortización fiscal deducible:1.500 euros (é o valor do activo pendente de amortizar fiscalmente)
 • A amortización contable practicada pola Sociedade «D» no exercicio 2023 será a seguinte:

  6.000 x 25% =1.500 euros

Diminución do resultado da conta de perdas e ganancias a consignar na casa [00314]:1.500 – 1.500 =0 euros

Polo tanto, no exercicio 2021 e seguintes, as correccións a realizar nas casas [00313] e [00314] «Diferenzas entre amortización contable e fiscal (art. 12.1 LIS)» da páxina 12 do modelo 200 serán:

ExercicioAmortización fiscalAmortización contableCorrecciónsModelo 200Saldo co fin de exercicio
+-
2021 6.000 x 0,5 x 50% =1.500 6.000 x 0,5 x 25% =750 --- 750 [00314] 750
2022 6.000 x 50% = 3.000 6.000 x 25% = 1.500 --- 1.500 [00314] 2.250
2023 Resto valor activo =1.500 6.000 x 25% = 1.500 --- --- --- 2.250
2024 --- 6.000 x 25% = 1.500 1.500 --- [00313] 750
2025 --- Resto valor activo =750 750 --- [00313] 0

Total amortización fiscal =1.500 + 3.000 + 1.500 =6.000

Total amortización contable =750 + 1.500 + 1.500 + 1.500 + 750 =6.000

No formulario Sociedades WEB, no exercicio 2023, non se practicará axuste extracontable porque a amortización contable coincide coa amortización fiscal. No exercicio 2023 non se cumprirá a casa [00314] pero deberá comprobarse que o «Saldo pendente co fin de exercicio» é correcto, para iso deberá acudirse á casa [00314] e despregarase o cadro da páxina 19 do modelo 200 e deberá comprobarse que a casa de Aumentos futuros de Correccións temporarias da parte correspondente a Saldo pendente a inicio e fin de exercicio, ten un valor de 2.250 euros, que é o saldo acumulado de 2021 e 2022.

No exercicio 2024 os axustes fiscais serán os seguintes:

 • Amortización fiscal deducible:0 euros (porque o activo xa está fiscalmente amortizado)
 • A amortización contable practicada pola Sociedade «D» no exercicio 2023 será a seguinte:

  6.000 x 25% =1.500 euros

Aumento do resultado da conta de perdas e ganancias a consignar na casa [00313]:1.500 euros

No formulario Sociedades web, no exercicio 2024, cando vaia cumprirse a casa [00313] despregarase o cadro da páxina 19 do modelo 200 e deberá cumprirse a casa de Aumentos de «Correccións temporarias con orixe en exercicios anteriores» da parte do cadro dedicada a «Correccións do exercicio» por importe de 1.500 euros.O formulario trasladará a información á casa [03193] «Temporarias (con orixe exercicios anteriores)» da páxina 26 quinquies do modelo 200.

Así mesmo, deberá cumprirse a parte correspondente a «Saldo pendente a inicio de exercicio», como estamos ante un axuste negativo en orixe, deberá cumprirse a casa de Aumentos futuros de Correccións temporarias por importe de 2.250 euros xa que este é o valor a casa de Aumento futuro da columna de «Saldo pendente co fin de exercicio» do exercicio 2023, é dicir, o acumulado de 2021, 2022 e 2023.

En canto á parte correspondente a «Saldo pendente co fin de exercicio», ao tratarse dun axuste negativo en orixe, deberá cumprirse a casa de Aumentos futuros de Correccións temporarias por valor de 750 euros (2.250 – 1.500), que é o saldo pendente a inicio de exercicio minorado no importe revertido de 1.500 euros en 2024. O formulario trasladará a información cumprida á casa [03194] «Saldo pendente a principio de exercicio» da páxina 26 quinquies do modelo 200.

Detalle das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección polo IS) (páxina 19 do modelo 200)

Total 2.250 --- 1.500 --- 750 ---
Exercicio 2024
correccións fiscais
Saldo pendente a
principio de exercicio
Correccións do exercicioSaldo pendente fin
de exercicio
Aumentos futurosDiminucións futurasAumentosDiminuciónsAumentos futurosDiminucións futuras
Correccións permanentes --- --- --- --- --- ---
Correccións temporarias con orixe
no exercicio
2.250 --- --- --- 750 ---
Correccións temporarias con orixe
en exercicios anteriores
1.500 ---

Cadro de Detalle das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección polo IS) (páxina 26 bis a 26 sexies do modelo 200)

Detalle de axustesTipoSaldo pendente
a inicio de exercicio
Correccións do exercicioSaldo pendente
co fin de exercicio
PermanenteTemporarias
(orixe no exercicio)
Temporarias
(orixe en exercicios
anteriores)
Empresas de reducida dimensión:amortización
acelerada (art. 103 LIS e DT 28º LIS)
AUMENTO [03194] 2.250 --- --- [03193] 1.500 [03195] 750

No exercicio 2025 os axustes fiscais serán os seguintes:

 • Amortización fiscal deducible:0 euros (porque o activo xa está fiscalmente amortizado)
 • A amortización contable practicada pola Sociedade «D» no exercicio 2025 será 750 euros porque é o valor do activo pendente de amortizar contablemente.

Aumento do resultado da conta de perdas e ganancias a consignar na casa [00313]:750 euros

No formulario Sociedades WEB, no exercicio 2025, cando vaia cumprirse a casa [00313] despregarase o cadro da páxina 19 do modelo 200 e deberá cumprirse a casa de Aumentos de «Correccións temporarias con orixe en exercicios anteriores» da parte do cadro dedicada a «Correccións do exercicio» por importe de 750 euros.O formulario trasladará a información cumprida á casa [03193] «Temporarias (con orixe en exercicios anteriores)» da páxina 26 quinquies do modelo 200.

Así mesmo, deberá cumprirse a parte correspondente a «Saldo pendente a inicio de exercicio», como estamos ante un axuste negativo en orixe, deberá cumprirse a casa de Aumentos futuros de Correccións temporarias por importe de 750 euros, xa que este é o valor a casa de aumento futuro da columna de Saldo pendente co fin de exercicio do exercicio 2024.

Por outro lado, respecto da parte correspondente a «Saldo pendente co fin de exercicio», deberá cumprirse a casa de aumentos futuros de Correccións temporarias por valor de 0 euros (750 - 750), xa que non queda saldo pendente debido a que neste exercicio reverteron os 750 euros que quedaban como saldo pendente a inicio deste exercicio. O formulario mostrará 0 na casa [03195] «Saldo pendente co fin de exercicio» da páxina 26 quinquies do modelo 200.

Detalle das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección polo IS) (páxina 19 do modelo 200)

Total 750 --- 750 --- --- ---
Exercicio 2025
correccións fiscais
Saldo pendente a
principio de exercicio
Correccións do exercicioSaldo pendente fin
de exercicio
Aumentos futurosDiminucións futurasAumentosDiminuciónsAumentos futurosDiminucións futuras
Correccións permanentes --- --- --- --- --- ---
Correccións temporarias con orixe
no exercicio
750 --- --- --- --- ---
Correccións temporarias con orixe
en exercicios anteriores
750 ---

Cadro de Detalle das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección polo IS) (páxina 26 bis a 26 sexies do modelo 200)

Detalle de axustesTipoSaldo pendente
a inicio de exercicio
Correccións do exercicioSaldo pendente
co fin de exercicio
PermanenteTemporarias
(orixe no exercicio)
Temporarias
(orixe en exercicios
anteriores)
Empresas de reducida dimensión:amortización
acelerada (art. 103 LIS e DT 28º LIS)
AUMENTO [03194] 750 --- --- [03193] 750 [03195] 0