Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Correccións temporarias negativas con orixe en exercicios anteriores

No caso de que o contribuínte teña que realizar unha corrección ao resultado da Conta de Perdas e Ganancias que supoña unha corrección temporaria negativa con orixe en exercicios anteriores, ao cumprir a casa que corresponda das páxinas 12 e 13, mostrarase simultáneamente no formulario Sociedades WEB o cadro de desagregación «Detalle das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección por Imposto Sociedades)» da páxina 19 do modelo 200.Esta información, unha vez cumprida, agruparase no cadro de detalle contido nas páxinas 26 bis a 26 sexies do modelo 200.

Neste caso, deberase cumprir a casa correspondente a diminucións de correccións temporarias con orixe en exercicios anteriores da parte do cadro dedicado a Correccións do exercicio.

Así mesmo, deberá cumprirse a casa de Diminucións futuras de correccións temporarias das columnas correspondente a «Saldo pendente a inicio de exercicio» y «Saldo pendente co fin de exercicio» porque o axuste positivo en orixe reverte mediante axustes extracontables negativos, o que supón diminucións futuras da base impoñible.En canto á casa de Diminucións futuras da columna «Saldo pendente a inicio de exercicio», deberá cumprirse polo mesmo importe que se consignou na casa de Diminución futura da columna de «Saldo pendente co fin de exercicio» da liquidación do período impositivo anterior. Por outro lado, respecto da columna «Saldo pendente co fin de exercicio» deberá cumprirse a casa de diminucións futuras. O saldo desta casa irá diminuíndo ata facerse cero, cando se reverta a totalidade.

Por todo o anterior, durante os períodos impositivos en que a Corrección reverta porque ten a súa orixe en exercicios anteriores, na parte do cadro correspondente ao «Saldo pendente co fin de exercicio», a casa de Diminucións futuras de Correccións temporarias irá diminuíndo o seu valor con respecto ao Saldo do exercicio anterior no importe da corrección negativa deste exercicio.Para estes efectos, o «Saldo pendente co fin de exercicio», reflectirá o importe total pendente de reverter en exercicios seguintes.Ao estar incluído este saldo na parte de diminucións futuras, indícanos que ese importe está a reverter mediante axustes extracontables negativos.

Exemplo:

Partindo do exemplo formulado no suposto de corrección temporaria positiva con orixe no exercicio, continuamos cos anos 2023 a 2029.

A Sociedade «C», adquiriu unha maquinaria nova por importe de 200.000 euros.A adquisición realízase o 1 de xaneiro de 2021, data esta na que tales elementos son postos a disposición da Sociedade «C» e entran en funcionamento.O exercicio económico da Sociedade «C» coincide co ano natural.Estímase que o valor residual dos elementos é pouco significativo, polo que o valor amortizable coincide co prezo de adquisición.

A dotación contable á amortización realízase mediante a aplicación dun coeficiente do 50 por cento, que estima a empresa como depreciación efectiva de tales elementos.A Sociedade «C» decide amortizar fiscalmente a maquinaria de acordo coa táboa contida no art.º 12.1.a) da LIS, é dicir, aplicará un coeficiente do 12 por cento.

En aplicación do disposto no art.º 12.1 do LIS, haberá que realizar os seguintes axustes nas casas [00303] e [00304] «Diferenzas entre amortización contable e fiscal (art. 12.1 LIS)» da páxina 12 do modelo 200:

ExercicioAmortización contableAmortización fiscalCorrecciónModelo 200Saldo co fin de exercicio
2021 200.000 x 50% = 100.000 200.000 x 12% = 24.000 76.000 [00303] -76.000,00
2022 200.000 x 50% = 100.000 200.000 x 12% = 24.000 76.000 [00303] -152.000,00
2023 --- 200.000 x 12% = 24.000 -24.000 [00304] -128.000,00
2024 --- 200.000 x 12% = 24.000 -24.000 [00304] -104.000,00
2025 --- 200.000 x 12% = 24.000 -24.000 [00304] -80.000,00
2026 --- 200.000 x 12% = 24.000 -24.000 [00304] -56.000,00
2027 --- 200.000 x 12% = 24.000 -24.000 [00304] -32.000,00
2028 --- 200.000 x 12% = 24.000 -24.000 [00304] -8.000,00
2029 --- 8.000 -8.000 [00304] 0,00

Total amortización fiscal =24.000 x 8 + 8.000 =200.000

Total amortización contable =100.000 + 100.000 =200.000

A corrección fiscal que realizará a Sociedade «C» para determinar a base impoñible do Imposto sobre Sociedades correspondente a 2023 (que se recollerá na casa [00304]) será a seguinte:

Amortización contableAmortización fiscalDiminución do resultado
da conta de perdas e ganancias
0 200.000 x 12% = 24.000 24.000

No exercicio 2023, a maquinaria está amortizada contablemente, polo tanto, xérase un axuste extracontable negativo que deberá consignarse na casa [00304] de diminucións, como consecuencia da reversión do axuste positivo, polo importe da amortización fiscal, é dicir, por valor de 24.000 euros.Trátase dunha Corrección temporaria negativa con orixe en exercicios anteriores.

No formulario Sociedades WEB, no período 2023, cando vaia cumprirse a casa [00304] despregarase o cadro da páxina 19 do modelo 200 e deberase cumprir a casa de Diminucións de «Correccións temporarias con orixe en exercicios anteriores» da parte do cadro dedicada a «Correccións do exercicio» por importe de 24.000 euros.O formulario trasladará a información cumprida á casa [02568] «Temporarias (con orixe en exercicios anteriores)» da páxina 26 bis do modelo 200.

Así mesmo, deberá cumprirse no cadro da páxina 19 a parte correspondente a «Saldo pendente a inicio de exercicio». Como estamos ante un axuste positivo en orixe, deberá cumprirse a casa de Diminucións futuras de Correccións temporarias por importe de 152.000 euros xa que este é o valor da casa de diminución futura da columna de «Saldo pendente co fin de exercicio» do exercicio 2022, é dicir, o acumulado de 2021 e 2022.

En canto á parte correspondente a «Saldo pendente co fin de exercicio», ao tratarse dun axuste positivo en orixe, deberá cumprirse a casa de diminucións futuras de Correccións temporarias por valor de 128.000 euros (152.000 – 24.000) que é o saldo pendente a inicio de exercicio minorado no importe revertido de 24.000 euros no exercicio 2023.O formulario trasladará a información cumprida á casa [02570] «Saldo pendente co fin de exercicio» da páxina 26 bis do modelo 200.

Detalle das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección polo IS) (páxina 19 do modelo 200)

Total --- 152.000 --- 24.000 --- 128.000
Exercicio 2023
correccións fiscais
Saldo pendente a
principio de exercicio
Correccións do exercicioSaldo pendente fin
de exercicio
Aumentos futurosDiminucións futurasAumentosDiminuciónsAumentos futurosDiminucións futuras
Correccións permanentes --- --- --- --- --- ---
Correccións temporarias con orixe
no exercicio
--- 152.000 --- --- --- 128.000
Correccións temporarias con orixe
en exercicios anteriores
--- 24.000

Cadro de Detalle das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección polo IS) (páxina 26 bis a 26 sexies do modelo 200)

Detalle de axustesTipoSaldo pendente
a inicio de exercicio
Correccións do exercicioSaldo pendente
co fin de exercicio
PermanenteTemporarias
(orixe no exercicio)
Temporarias
(orixe en exercicios
anteriores)
Diferenzas entre amortización contable
e fiscal (art.º 12.1 LIS)
AUMENTO --- --- --- --- ---
Diferenzas entre amortización contable
e fiscal (art.º 12.1 LIS)
DIMINUCIÓN [02569] 152.000 --- --- [02568] 24.000 [02570] 128.000

Nos exercicios de 2024 a 2028, os axustes serán os mesmos que os expostos para o 2023, coa diferenza de que o «Saldo pendente co fin de exercicio», na casa de Diminucións futuras de Correccións temporarias, o seu importe irá diminuíndo en cada exercicio a razón de 24.000 euros cada ano, ata chegar en 2028 a 8.000 euros.

No exercicio 2029, no formulario Sociedades WEB, cando vaia cumprirse a casa [00304] despregarase o cadro da páxina 19 do modelo 200 e deberase cumprir a casa de Diminucións de «Correccións temporarias con orixe en exercicios anteriores» da parte do cadro dedicada a «Correccións do exercicio» por importe de 8.000 euros, xa que este é importe pendente de amortizar fiscalmente.O formulario trasladará a información cumprida á casa [02568] «Temporarias (con orixe en exercicios anteriores)» da páxina 26 bis do modelo 200.Por outro lado, respecto da parte correspondente a «Saldo pendente co fin de exercicio», deberá cumprirse a casa de Diminucións futuras de Correccións temporarias por valor de 0 euros (8.000 – 8.000), xa que non queda saldo pendente debido a que neste exercicio reverteron os 8.000 euros que quedaban como saldo pendente en 2028.O formulario mostrará 0 na casa [02570] «Saldo pendente co fin de exercicio» da páxina 26 bis do modelo 200.

Detalle das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección polo IS) (páxina 19 do modelo 200)

Total --- 8.000 --- 8.000 --- ---

Exercicio 2029
correccións fiscais

Saldo pendente a
principio de exercicio
Correccións do exercicioSaldo pendente fin
de exercicio
Aumentos futurosDiminucións futurasAumentosDiminuciónsAumentos futurosDiminucións futuras
Correccións permanentes --- --- --- --- --- ---
Correccións temporarias con orixe
no exercicio
--- 8.000 --- --- --- ---
Correccións temporarias con orixe
en exercicios anteriores
--- 8.000

Cadro de Detalle das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección polo IS) (páxina 26 bis a 26 sexies do modelo 200)

Detalle de axustesTipoSaldo pendente
a inicio de exercicio
Correccións do exercicioSaldo pendente
co fin de exercicio
PermanenteTemporarias
(orixe no exercicio)
Temporarias
(orixe en exercicios
anteriores)
Diferenzas entre amortización contable
e fiscal (art.º 12.1 LIS)
AUMENTO --- --- --- ---
Diferenzas entre amortización contable
e fiscal (art.º 12.1 LIS)
DIMINUCIÓN [02569] 8.000 --- --- [02568] 8.000 [02570] 0