Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Aplicación da limitación na deducibilidad dos gastos financeiros

Cando os gastos financeiros netos dun período impositivo dun ano de duración non superen 1 millón de euros, estes serán deducibles fiscalmente sen suxeición ao límite do 30 por cento do beneficio operativo do exercicio.E cando o período impositivo teña unha duración inferior a un ano, a contía de gastos financeiros netos deste deducibles fiscalmente sen o devandito límite será o resultante de multiplicar 1 millón de euros pola proporción da duración do período impositivo respecto do ano.

Os gastos financeiros netos non deducidos poderán deducirse nos períodos impositivos seguintes, conxuntamente cos do período impositivo correspondente, e co límite do 30 por cento referido.En caso de que os gastos financeiros netos do período impositivo non alcancen o devandito límite, a diferenza entre este e os gastos financeiros netos do período impositivo sumarase ao límite, respecto da dedución dos gastos financeiros netos nos períodos impositivos que conclúan nos 5 anos inmediatos e sucesivos, ata que se deduza a devandita diferenza.

Non acontece o mesmo respecto do importe de 1 millón de euros, na medida que se os gastos financeiros netos dun exercicio non alcanzan o devandito importe, a diferenza entre 1 millón de euros e o gasto financeiro neto deducido no período impositivo non se pode aplicar en períodos impositivos futuros.Non obstante, o importe de 1 millón de euros pode alcanzarse cos gastos financeiros netos do período impositivo e con gastos financeiros pendentes de deducir de períodos impositivos anteriores ata o devandito importe.

En canto á aplicación desta limitación ás entidades que tributen conforme ao disposto no artigo 43 da LIS, o artigo 16.3 do LIS establece que os gastos financeiros netos imputados aos socios das devanditas entidades, se terán en conta por aqueles para os efectos da aplicación do límite do 30 por cento.

Por último, en relación coa aplicación da limitación de na deducibilidad dos gastos financeiros, o artigo 16.5 do LIS establece que os gastos financeiros derivados de débedas destinadas á adquisición de participacións no capital ou fondos propios de calquera tipo de entidades deduciranse co límite adicional do 30 por cento do beneficio operativo da propia entidade que realizou a devandita adquisición, sen incluír no devandito beneficio operativo o correspondente a calquera entidade que se fusione con aquela nos 4 anos posteriores á devandita adquisición, cando a fusión non aplique o réxime fiscal especial previsto no Capítulo VII do Título VII do LIS.Estes gastos financeiros teranse en conta, igualmente, no límite a que se refire o apartado 1 deste artigo.

Os gastos financeiros non deducibles que resulten da aplicación do disposto neste apartado serán deducibles en períodos impositivos seguintes co límite previsto nos apartados 1 e 5 do artigo 16 do LIS.

O límite previsto neste apartado non resultará de aplicación no período impositivo en que se adquiran as participacións no capital ou fondos propios de entidades se a adquisición se financia con débeda, como máximo, nun 70 por cento do prezo de adquisición.Así mesmo, este límite non se aplicará nos períodos impositivos seguintes sempre que o importe desa débeda se minore, dende o momento da adquisición, polo menos na parte proporcional que corresponda a cada un dos 8 anos seguintes, ata que a débeda alcance o 30 por cento do prezo de adquisición.