Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Cumprimentación do cadro «Limitación na deducibilidad de gastos financeiros» (páxina 20 do modelo 200)

Ademais de realizar os axustes que correspondan pola aplicación da limitación na deducibilidad dos gastos financeiros, os contribuíntes deberán cumprir os tres apartados deste cadro da páxina 20 do modelo 200 da forma que se explica a continuación.

A ter en conta:

As entidades que tributen no réxime de consolidación fiscal e polo tanto, marcasen as casas [00009] e [00010] da páxina 1 do modelo 200, deben cumprir os datos referidos ás casas [00363] e [00364] «Axustes pola limitación na deducibilidad en gastos financeiros (art.º 16 LIS)» da páxina 12 do modelo 200 mencionadas, pero non os datos da páxina 20 do modelo 200, que deberán recollerse nas páxinas correspondentes do modelo 220.

1.Limitación na deducibilidad de gastos financeiros.Art.º 16 LIS (excluídos aqueles a que se refire o art.º 15 gr), h) e 15 bis LIS)

Neste apartado detállanse nas casas [01240] a [01259] os distintos conceptos clasificados nas letras a) a m) que a entidade deberá cumprir se é o caso, en aplicación das distintas regras que sobre a limitación na deducibilidad dos gastos financeiros establece o artigo 16 do LIS.

Todos estes conceptos, que en determinados casos levan consigo a realización de operacións aritméticas, divídense neste apartado en dous bloques:un, que se corresponde coa aplicación do límite adicional establecido para os gastos financeiros derivados de débedas destinadas á adquisición de participacións no capital ou fondos propios de calquera tipo de entidades establecido nos artigos 16.5 e/ou 83 do LIS (casas [01240] a [01244]);e outro, que se refire á aplicación do límite establecido para os gastos financeiros netos regulado no artigo 16.1 e 2 do LIS (casas [01245] a [01259]).

A ter en conta:

Se os gastos financeiros netos deducibles no período (xerados no propio período e en períodos anteriores aplicados) son inferiores ao 30 por cento de [i1+i2+i3+i4+i5], e a 1.000.000 € o importe a consignar na casa [01249] é o 30 por cento de [a-b-c-d + e] e se son superiores a 1.000.000 € o importe a consignar na casa [01249] é o maior de 30 por cento de [i1+i2+i3+i4+i5] ou 1.000.000 €.

O límite de 1.000.000 € débese ratear, se é o caso, en función dos días do período impositivo respecto do ano.

En canto á casa [01248], se os ingresos financeiros do período impositivo derivados da cesión de capitais propios (casa [01247]) son superiores aos gastos financeiros do período impositivo excluídos aqueles a que se refiren as letras g) e h) do artigo 15 e o artigo 15 bis do LIS, aos gastos financeiros do período impositivo non afectados polo artigo 16.5 e 83 do LIS, aos gastos financeiros do período impositivo derivados de débedas por adquisición de participacións afectados polos artigos 16.5 e 83 do LIS e aos gastos financeiros netos do período non deducibles por aplicación do límite dos artigos 16.5 e 83 do LIS (casas [01246], [01245], [01240] e [01243], respectivamente), o importe a consignar na casa [01248] é cero.

2.Limitación na deducibilidad de gastos financeiros.Gastos financeiros pendentes de deducir

Neste apartado a entidade deberá consignar:

 • Na columna «Pendente de aplicación a principio do período.Por límite 16.5 e 83 LIS», deberase incluír os gastos financeiros derivados de débedas destinadas á adquisición de participacións no capital ou fondos propios de calquera tipo de entidades xerados nos períodos impositivos correspondentes a 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 respectivamente, e que ao principio do período impositivo obxecto de declaración, están pendentes de deducir por aplicación da limitación regulada nos artigos 16.5 e 83 do LIS.

  As filas correspondentes aos exercicios 2012, 2013, 2014 e 2021(**) de xeración dos gastos financeiros pendentes de aplicación, permanecerán pechadas para o período impositivo 2021, polo que non se deberán cumplimentar.

 • Na columna «Pendente de aplicación a principio do período.Resto», a entidade deberá incluír os gastos financeiros netos xerados nos períodos impositivos 2012 a 2020, e que ao principio do período impositivo obxecto de declaración están pendentes de deducir por aplicación do límite establecido no artigo 16.1 do LIS;así como os gastos financeiros derivados de débedas destinadas á adquisición de participacións no capital ou fondos propios de calquera tipo de entidades xerados nos devanditos períodos que cumprindo o límite establecido nos artigos 16.5 e 83 do LIS, non foron deducibles en períodos impositivos anteriores por aplicación do límite previsto no artigo 16.1 da devandita norma.

  A «fila 2021(**)» de xeración dos gastos financeiros pendentes de aplicación, permanecerá pechada para o período impositivo 2021, polo que non se deberá cumplimentar.

  Nas casas [01188], [01193], [01198], [01203], [01463], [01737], [01978], [02254] e [02400], a entidade consignará os gastos financeiros xerados nos períodos impositivos correspondentes a 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 respectivamente, que estean pendentes de deducir no período obxecto de declaración de acordo co sinalado no parágrafo anterior.

 • Na columna «Aplicado nesta liquidación», a entidade deberá consignar o importe que dos gastos financeiros xerados nos períodos impositivos 2012 a 2020 pendentes de deducir recollidos na columna «Pendente de aplicación a principio do período», aplique no período impositivo obxecto de declaración.

 • Na columna «Pendente de aplicación en períodos futuros.Por límite 16.5 e 83 LIS», a entidade consignará os gastos financeiros pendentes de aplicación en períodos impositivos futuros xerados, de acordo ao establecido anteriormente, nos períodos impositivos 2015 a 2020, respectivamente.

  As filas correspondentes aos exercicios 2012, 2013, e 2014 de xeración dos gastos financeiros pendentes de aplicación, permanecerán pechadas para o período impositivo 2021, polo que non se deberán cumplimentar.

 • Na columna «Pendente de aplicación en períodos futuros.Resto», incluiranse os gastos financeiros netos pendentes de deducir en períodos impositivos futuros, que non fosen obxecto de dedución nos períodos impositivos 2012 a 2020 por aplicación do límite establecido no artigo 16.1 do LIS, e, así mesmo, os gastos financeiros derivados de débedas destinadas á adquisición de participacións no capital ou fondos propios de calquera tipo de entidades, que cumprindo o límite dos artigos 16.5 e 83 do LIS, estean pendentes de deducir por aplicación do límite establecido no artigo 16.1 da devandita norma.

Nota común á cumprimentación deste apartado 2:

Este apartado só se cumprirá cando se apliquen no exercicio, importes correspondentes ao exceso de límites de beneficio operativo procedentes de exercicios anteriores, ou cando deba figurar algún importe na columna que recolle os excesos sobre o límite de beneficio operativo pendentes de aplicar en períodos futuros.

A «fila 2021(*)» só se cumplimentará cando a entidade teña gastos financeiros netos pendentes de aplicación en períodos impositivos futuros, que se xerasen noutro período impositivo iniciado en 2021, pero inferior a 12 meses e previo ao declarado.

A «fila 2021(**)» só se cumplimentará cando a entidade teña gastos financeiros pendentes de aplicación en períodos impositivos futuros, devindicados no propio período impositivo, deducibles nos próximos períodos impositivos.

3.Pendente de adición por límite beneficio operativo non aplicado

As cantidades a consignar neste apartado da páxina 20 do modelo 200 serán as que en todos e cada un dos casos se correspondan coa diferenza, entre o límite establecido no apartado 1 do artigo 16 do LIS e os gastos financeiros netos, a que se refire o apartado 2 dese artigo e conforme ao disposto neste último apartado:

 • Na columna «Importe xerado.Pendente de aplicación a principio do período», a entidade consignará o importe xerado nos períodos impositivos 2016 a 2020, que estea pendente de aplicación ao inicio do período impositivo obxecto de declaración.

 • Na columna «Aplicado nesta liquidación», deberase incluír a parte dos importes consignados na columna anterior «Importe xerado.Pendente de aplicación a principio do período» correspondentes aos períodos impositivos 2016 a 2020, que se aplique no período impositivo obxecto de declaración.

 • Na columna «Pendente de aplicación en períodos futuros», a entidade consignará a diferenza positiva entre os importes relativos aos períodos impositivos 2016 a 2020, que se consignaron nas columnas «Importe xerado.Pendente de aplicación a principio do período» e «Aplicado nesta liquidación». A cantidade que resulte poderase aplicar en períodos impositivos futuros.

  A fila desta columna correspondente ao exercicio 2016 de xeración dos importes pendentes de adición por límite do beneficio operativo non aplicado que quedan pendentes para a súa aplicación en períodos futuros, permanecerá pechada para o período impositivo 2021, polo que non se deberán cumplimentar.

Nota común á cumprimentación deste apartado 3:

Este apartado só debe cumprirse cando se apliquen no exercicio exceso de límites de beneficio operativo procedentes de exercicios anteriores ou cando deba figurar algún importe na columna que recolle os excesos sobre o límite de beneficio operativo pendentes de aplicar en períodos futuros.

A «fila 2021(*)» só se cumplimentará cando a entidade teña pendente de adición por límite do beneficio operativo non aplicado por outro período impositivo iniciado en 2021, pero inferior a 12 meses e previo ao declarado.

A «fila 2021(**)» só se cumplimentará cando a entidade teña pendente de adición por límite do beneficio operativo non aplicado, xerado no propio período impositivo, aplicable nos próximos períodos impositivos.