Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Cambio de residencia a Estados membros da Unión Europea ou EEE (art. 19.1 LIS)

Segundo o disposto no artigo 19.1 da LIS, integrarase na base impoñible a diferenza entre o valor de mercado e o valor fiscal dos elementos patrimoniais que sexan propiedade dunha entidade residente en territorio español que traslada a súa residencia a un Estado membro da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo que celebrase un acordo con España ou coa Unión Europea sobre asistencia mutua en materia de cobramento de créditos tributarios que sexa equivalente á asistencia mutua prevista na Directiva 2010/24/UE do Consello, do 16 de marzo de 2010, agás que os devanditos elementos patrimoniais queden afectados a un establecemento permanente situado en territorio español da mencionada entidade.

Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de xaneiro de 2021, substitúese a posibilidade que tiña o contribuínte de aprazar o pagamento da débeda tributaria resultante de integrar na base impoñible a diferenza entre o valor de mercado e o valor fiscal dos elementos patrimoniais propiedade da entidade residente en territorio español que traslada a súa residencia a un Estado Membro da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo que celebrase un acordo con España ou coa Unión Europea sobre asistencia mutua en materia de cobramento de créditos tributarios, pola posibilidade de fraccionar o devandito pagamento, tamén por solicitude do contribuínte, por quintas partes anuais iguais.

No caso de cambio de residencia, transferencia a España de elementos patrimoniais ou actividades que, de acordo co previsto no artigo 5 da Directiva (UE) 2016/1164 do Consello, do 12 de xullo de 2016, fosen obxecto dunha imposición de saída nun Estado membro da Unión Europea, o valor determinado polo Estado membro de saída terá a consideración de valor fiscal en España, salvo que non reflicta o valor de mercado.

Por último, débese ter en conta que non se integrará na base impoñible, a diferenza entre o valor de mercado e o valor fiscal dos elementos patrimoniais transferidos, que estean relacionados co financiamento ou entrega de garantías ou para cumprir requisitos prudenciais de capital ou para os efectos de xestión de liquidez, sempre que se prevexa que deben volver a territorio español para afectarse no prazo máximo dun ano a un establecemento permanente situado en España.

Cumprimentación do modelo 200

Nos supostos de cambio de residencia a un Estado membro da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo nos termos expostos no apartado anterior, deberase incluír nas casas [01572] e [01573] «Cambio de residencia a Estados membros da Unión Europea ou EEE (art.º 19.1 LIS)» da páxina 12 do modelo 200, o importe da débeda tributaria que resulte de integrar na base impoñible a diferenza entre o valor de mercado e o valor fiscal dos elementos patrimoniais transferidos.

Recorde:

Estas casas deberán cumprirse co importe da diferenza de valor mencionada, mesmo no caso de que non se opte por fraccionar o pagamento nos termos previstos no artigo 19.1 LIS.

Cando o contribuínte opte por fraccionar o pagamento da débeda tributaria resultante da aplicación do artigo 19.1 do LIS, deberá exercer a devandita opción marcando na declaración do imposto correspondente ao período impositivo concluído con ocasión do cambio de residencia, a casa [00037] «Opción de fraccionamento art. 19.1 LIS» da páxina 1 do modelo 200.

Para realizar o pagamento dos distintos prazos de fraccionamento, deberase cumprir o apartado «Opción de fraccionamento art. 19.1 LIS» da páxina 14 bis do modelo 200.