Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Operacións do art.º 19 distintas do cambio de residencia a Estados membros da Unión Europea ou EEE

O artigo 19 da LIS regula varias regras especiais de valoración, non só as relativas ao cambio de residencia a Estados membros da Unión Europea ou EEE ás que se fai referencia no apartado 1 do devandito artigo.Deste xeito, os apartados 2 e seguintes do artigo 19 do LIS inclúen, entre outros supostos, regras de valoración aplicables a operacións realizadas con ou por persoas ou entidades residentes en países ou territorios cualificados como xurisdicións non cooperativas, cantidades suxeitas a retención, renda que se poña de manifesto como consecuencia do exercicio do dereito de rescate dos contratos de seguro colectivo que instrumenten compromisos por pensións.

Cumprimentación do modelo 200

Conforme ao anterior, todas as correccións ao resultado contable que deban realizarse por razón da aplicación do artigo 19 do LIS, con excepción do disposto no apartado 1 do mencionado artigo, deberán incluírse nas casas [01574] e [01575] «Operacións do art.º 19 LIS distintas do cambio de residencia a Estados membros da Unión Europea ou EEE» da páxina 12 do modelo 200, segundo corresponda.

A ter en conta:

Nas casas [01574] e [01575] non se incluirán as correccións ao resultado contable que os contribuíntes teñan que realizar en aplicación do apartado 1 do citado artigo 19 do LIS.A razón é que nos supostos de cambio de residencia a un Estado membro da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo nos termos expostos no apartado anterior, o axuste que proceda deberá incluírse nas casas [01572] e [01573] «Cambio de residencia a Estados membros da Unión Europea ou EEE (art. 19.1 LIS)» da páxina 12 do modelo 200, pola diferenza entre o valor de mercado e o valor fiscal dos elementos patrimoniais transferidos.