Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Total correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección por IS)

Nas casas [00417] e [00418] «Total correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección por IS da páxina 13 do modelo 200, débese recoller o importe correspondente ás sumas totais das correccións, de aumento e de diminución, do apartado «Detalle das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección por IS)»:

  • Na casa [00417] recollerase o total das correccións de aumento, mediante a suma dos importes das casas [00355] ata [00413] inclusive, da columna «Aumentos».

  • Na casa [00418] recollerase o total das correccións de diminucións, mediante a suma dos importes das casas [00356] ata [00414] inclusive, da columna «Diminucións».

Ao cumprir as correccións das páxinas 12 e 13 do modelo 200, mostrarase un cadro de desagregación onde se detallará se se trata de correccións permanentes, temporarias con orixe no exercicio ou temporarias con orixe en exercicios anteriores, consignando tamén para as diferenzas temporarias o saldo pendente co fin de exercicio. Estes datos agruparanse nas páxinas 26 bis a 26 sexies, do modelo 200 trasladando os totais ao cadro «Detalle das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección por Imposto Sociedades)» da páxina 19 do devandito modelo.