Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Correccións polo Imposto sobre Sociedades

A necesidade de aplicar esta corrección nas casas [00301] e [00302] «Correccións por Imposto sobre Sociedades» da páxina 12 do modelo 200, vén imposta pola distinta consideración que as normas contables e fiscais teñen sobre as cotas do Imposto sobre Sociedades.Así, a norma contable considera que o importe da cota do Imposto sobre Sociedades se computará na conta de perdas e ganancias como unha partida de gasto ou de ingreso, segundo a conta ou conxunto de contas representativas do devandito concepto teña saldo debedor ou acredor, respectivamente.

En cambio, o artigo 15.b) da LIS establece que non son fiscalmente deducibles os gastos derivados da contabilización do Imposto sobre Sociedades e que non teñen a consideración de ingresos os procedentes da devandita contabilización.

Cumprimentación do modelo 200

 • Na casa [00326] da páxina 8 «Conta de perdas e ganancias» do devandito modelo refírese a «Impuestos sobre beneficios», polo que ademais do Imposto sobre Sociedades, poden estar incluídos nela impostos sobre beneficios obtidos no estranxeiro, como os que graven rendas obtidas no estranxeiro a través de establecemento permanente, os que graven rendas obtidas no estranxeiro sen mediar establecemento permanente, ou os impostos que particularmente graven dividendos ou participacións en beneficios de sociedades estranxeiras.

  Así mesmo, as SOCIMI incluirán nesta casa os importes resultantes de aplicar os seguintes gravames especiais sobre beneficios considerados cota do Imposto de Sociedades:

  • O 19 por cento sobre o importe íntegro de dividendos ou participacións en beneficios distribuídos aos socios cando a participación no capital social da entidade sexa igual ou superior ao 5 por cento e os devanditos dividendos en sede dos seus socios, estean exentos ou tributen a un tipo inferior ao 10 por cento.O importe deste gravame débese autoliquidar e ingresar no modelo 217.

  • O 15 por cento sobre o importe dos beneficios obtidos no exercicio que non sexa obxecto de distribución, na parte que proceda de rendas que non tributasen ao tipo xeral de gravame do Imposto sobre Sociedades nin se trate de rendas acollidas ao período de reinvestimento de 3 anos regulado na letra b) do artigo 6.1 da Lei 11/2009.O importe deste gravame débese autoliquidar e ingresar no modelo 237.

 • Ao importe que se consigne na casa [00328] «Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos», corresponderalle unha parte de cota do Imposto sobre Sociedades non incluída na citada casa [00326].

Polo tanto:

 • Ao importe consignado na casa [00326] e considerando o signo positivo ou negativo que a este lle sexa atribuíble, deberáselle restar alxebricamente os impostos sobre beneficios obtidos no estranxeiro (co seu signo), e se é o caso, os importes dos gravames especiais aplicados polas SOCIMI (co seu signo).Simultáneamente, ao devandito importe (co seu signo) sumaráselle alxebricamente a parte do Imposto sobre Sociedades (co seu signo) que corresponda polo resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.

 • Se tras efectuar as mencionadas operacións de resta e suma alxébricas sobre o referido importe da casa [00326], a cantidade resultante é:

  • Positiva, a cota do Imposto sobre Sociedades que esa cantidade resultante representa terase considerado como un ingreso adicional ao ser un crédito a favor do contribuínte.Desta forma, na casa [00302] da páxina 12 de liquidación do modelo, deberase incluír tal cantidade como diminución ao resultado da conta de perdas e ganancias.

  • Negativa, a cota do Imposto sobre Sociedades que esta representa terase considerado como gasto contable.Desta forma, na casa [00301] da páxina 12 de liquidación do modelo, deberase incluír tal cantidade como aumento ao resultado da conta de perdas e ganancias.

   En todo caso, as referidas operacións alxébricas efectuadas sobre o importe consignado na casa [00326], só deberán realizarse para os efectos de practicar as correccións das casas [00301] e [00302].

A ter en conta:

Por último, hai que ter en conta que as referencias á casa [00326] realizadas neste apartado, deberán entenderse realizadas ás seguintes casas:

 • Casa [00258] da páxina 30 do modelo, cando se trate de entidades obrigadas a levar a súa contabilidade de acordo coas normas do Banco de España.

 • Casa [00379] da páxina 40 do modelo, para entidades aseguradoras ás que sexa de aplicación obrigatoria o Plan de Contabilidade aprobado polo Real Decreto 1317/2008, do 24 de xullo.

 • Casa [00242] da páxina 46 do modelo, no caso de institucións de investimento colectivo, coa aplicación da Circular 3/2008, do 11 de setembro, da Comisión Nacional do Mercado de Valores, así como no caso doutras entidades que apliquen o modelo de contas que se establece nesa Circular.

 • Casa [00193] da páxina 51 do modelo, para sociedades de garantía recíproca.