Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Ámbito de aplicación e requisitos

Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de xaneiro de 2021, permítese que ademais do produtor que realice gastos na produción e exhibición de espectáculos en vivo de artes escénicas e musicais, poida aplicar a dedución o contribuínte que participe no financiamento das devanditas producións, sempre que se cumpran os seguintes requisitos:

  1. Que o contribuínte obtivese un certificado para o efecto, nos termos que se establezan por Orde Ministerial, polo Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música, nos terminos establecidos a partir do 31 de decembro de 2015, pola Orde ECD/2836/2015, do 18 de decembro (BOE do 30).

  2. Que, dos beneficios obtidos no desenvolvemento destas actividades no exercicio no que se xere o dereito á dedución, o contribuínte destine polo menos o 50 por cento á realización de actividades que dan dereito á aplicación da dedución prevista neste apartado.O prazo para o cumprimento desta obriga será o comprendido entre o inicio do exercicio en que se obtivesen os referidos beneficios e os 4 anos seguintes ao peche do devandito exercicio.

  3. Ademais, para que o contribuínte que participe no financiamento da produción realizada por outro contribuínte poida aplicarse a dedución, deberá subscribir un contrato de financiamento co produtor que deberá presentar xunto coa certificación do cumprimento do requisito a) anterior, nunha comunicación á Administración tributaria, subscrita tanto por el coma polo produtor, con anterioridade á finalización do período impositivo en que se xere a dedución, nos termos que regulamentariamente se establezan.