Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Ámbito de aplicación e requisitos

Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de xaneiro de 2021, permítese que ademais do produtor que realice investimentos en producións españolas de longametraxes e curtametraxes cinematográficas e de series audiovisuais de ficción, animación ou documental, que permitan a confección dun soporte, físico previo á súa produción industrial seriada, poida aplicar a dedución por investimentos en producións cinematográficas españolas, o contribuínte que participe no financiamento das devanditas producións, sempre que se cumpran os seguintes requisitos:

  1. Que a produción obteña o correspondente certificado de nacionalidade e o certificado que acredite o carácter cultural en relación co seu contido, a súa vinculación coa realidade cultural española ou a súa contribución ao enriquecemento da diversidade cultural das obras cinematográficas que se exhiben en España, emitidos polo Instituto de Cinematografía e das Artes Audiovisuais, ou polo órgano correspondente da Comunidade Autónoma con competencia na materia.

    Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de xaneiro de 2021, estes certificados serán vinculantes para a Administración tributaria competente en materia de acreditación e aplicación dos anteriores incentivos fiscais e identificación do produtor beneficiario, con independencia do momento de emisión destes.

  2. Que se entregue unha copia nova e en perfecto estado da produción na Filmoteca Española ou a filmoteca oficialmente recoñecida pola respectiva Comunidade Autónoma.

  3. Ademais, para que o contribuínte que participe no financiamento da produción realizada por outro contribuínte poida aplicarse a dedución, deberá subscribir un contrato de financiamento co produtor que deberá presentar xunto coa certificación do cumprimento dos requisitos recollidos nas letras a) e b) anteriores, nunha comunicación á Administración tributaria, subscrita tanto por el coma polo produtor, con anterioridade á finalización do período impositivo en que se xere a dedución, nos termos que regulamentariamente se establezan.

  4. Por último, esíxese que os elementos patrimoniais deberán permanecer en funcionamento durante 5 anos para os bens inmobles, 3 anos para os bens mobles.ou durante a vida útil se fose inferior.Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de xaneiro de 2021, no caso de producións cinematográficas e series audiovisuais, este requisito entenderase cumprido na medida que a produtora manteña a mesma porcentaxe de titularidade da obra durante o prazo de 3 anos, sen prexuízo da súa facultade para comercializar total ou parcialmente os dereitos de explotación derivados desta a un ou máis terceiros.

A ter en conta:

No Real Decreto-lei 17/2020, do 5 de maio, modifícase a definición de producións cinematográficas, permitindo que ata o 31 de agosto de 2020 (este prazo foi ampliado pola Orde CUD/807/2020, do 27 de agosto ata o 31 de xaneiro de 2021), considérese tamén estrea comercial dunha película, sen que esta perda a súa condición de película cinematográfica, resultando, polo tanto, aplicable a dedución por investimentos en producións cinematográficas españolas, que se leve a cabo a través da televisión e plataformas que ofrezan contidos en «streaming» (a través de servizos de comunicación audiovisual televisiva, así como de servizos de comunicación electrónica que difundan canles de televisión ou de servizos de catálogos de programas).