Saltar ao contido principal
Manual práctico de Patrimonio 2022.

Criterio xeral e regras de titularidade en caso de matrimonio

Criterio xeral

Os bens e dereitos, así como as cargas, gravames, débedas e obrigas atribuiranse aos suxeitos pasivos segundo as normas sobre titularidade xurídica aplicables en cada caso e en función das probas achegadas por aqueles ou das descubertas pola Administración.

Cando non resulte debidamente acreditada a titularidade dos bens ou dereitos, así como das cargas, gravames, débedas e obrigas, a Administración tributaria terá dereito a considerar como titular a quen figure como tal nun rexistro fiscal ou outro de carácter público.

Así mesmo, presúmese que forman parte do patrimonio os bens e dereitos que pertencesen ao suxeito pasivo no momento da anterior devindicación, agás proba de transmisión  ou perda patrimonial.

Regras de titularidade en caso de matrimonio

En caso de matrimonio, resultan de aplicación as normas sobre titularidade xurídica dos bens e dereitos contidos nas disposicións reguladoras do réxime económico do matrimonio, así como os preceptos da lexislación civil aplicable en cada caso ás relacións patrimoniais entre os membros da familia.

A titularidade dos bens e dereitos que, conforme ás disposicións ou pactos reguladores do correspondente réxime económico matrimonial, sexan comúns a ambos os dous cónxuxes, atribuirase por metade a cada un deles , non sendo que se xustifique outra cota de participación. As cargas, gravames, débedas e obrigas atribuiranse ao cónxuxes de acordo co mesmo criterio.

A atribución entre cónxuxes de bens e dereitos afectos ao exercicio de actividades económicas, empresariais ou profesionais coméntase  o apartado relativo á formación do patrimonio bruto ao expor a  valoración de inmobles afectos a actividades económicas  no Capítulo 3 deste manual do Imposto sobre o Patrimonio.