Saltar ao contido principal
Manual práctico de Patrimonio 2022.

Titularidade dos elementos patrimoniais

Normativa: Arts. 7 e 8 Lei Imposta Patrimonio

Ao configurarse o Imposto sobre o Patrimonio como un imposto estritamente individual e non existir a tributación conxunta nin a acumulación de patrimonios do cónxuxes e fillos  menores, é preciso delimitar os criterios de atribución e imputación dos elementos patrimoniais ao suxeito pasivo declarante. A respecto disto, a Lei do Imposto establece as seguintes regras:

  1. Criterio xeral e regras de titularidade en caso de matrimonio
  2. Supostos especiais de titularidade patrimonial