Saltar ao contido principal
Manual práctico de Patrimonio 2022.

Supostos especiais de titularidade patrimonial

Bens e dereitos de entidades sen personalidade xurídica

Os bens e dereitos de que sexan titulares as sociedades civís, herdanzas xacentes, comunidades de bens e demais entidades que, carecendo de personalidade xurídica, constitúan unha unidade económica ou un patrimonio separado susceptible de imposición,  atribuiranse aos socios comuneiros ou partícipes, segundo as normas aplicables en cada caso e se estas non constasen á Administración, en forma fidedigno, atribuiranse por partes iguais.

Bens ou dereitos adquiridos con prezo adiado

Normativa: Art. 8.Unha Lei Imposto Patrimonio

Na adquisición de bens ou dereitos con contraprestación adiada, en todo ou en parte, o valor do elemento patrimonial que resulte das normas deste Imposto  imputarase integramente ao adquirente do mesmo , quen incluirá entre as súas débedas a parte da contraprestación adiada.

Pola súa banda, o vendedor incluirá entre os dereitos do seu patrimonio o crédito correspondente á parte da contraprestación adiada.

É obvio que ese adiamento no cobramento, derivado da libre vontade do vendedor en acordo co comprador, significa a entrada no patrimonio do primeiro dun novo dereito que, canda o importe xa percibido, substitúe ao que antes tiña sobre o ben alleado.

Exemplo

Don A.H.M. vende a don P.P.J. un local por 120.000 euros, recibindo en metálico 70.000 euros, que inviste en accións admitidas a negociación, e quedando adiado o resto.

O valor de negociación media no cuarto trimestre do ano das accións adquiridas por don A.H.M., ascende a 65.500 euros.

Determinar a declaración do comprador e vendedor do citado local.

Solución

Declaración de don P.P.J. (comprador):

  • Outros inmobles urbanos (o local adquirido): 120.000

  • Débedas deducibles (a débeda con don A.H.M.): – 50.000

Declaración de don A.H.M. (vendedor):

  • Accións admitidas a negociación: 65.500

  • Outros bens e dereitos (o crédito contra don P.P.J.): 50.000

Venda de bens con reserva de dominio

Normativa: Art. 8.Dous Lei Imposto Patrimonio

En caso de venda de bens con reserva de dominio, mentres a propiedade non se transmita  ao adquirente, o dereito deste computarase pola totalidade das cantidades que entregase  ata agora da devindicación do Imposto, constituíndo as devanditas cantidades débedas  do vendedor, que será a quen se impute o valor do elemento patrimonial que resulte das  normas do Imposto.

Exemplo

Don A.P.H. vende a don J.P.A. un local, valorado para os efectos do Imposto sobre o Patrimonio en 100.000 euros, por importe  de 120.000 euros, con pacto de reserva de dominio, recibindo a conta 70.000 euros, que inviste en accións  admitidas a negociación cuxo valor de negociación media do cuarto trimestre é de 65.500 euros.

Determinar a declaración do comprador e vendedor do citado local.

Solución

Declaración de don J.P.A. (comprador):

Outros inmobles e dereitos  (importe pago a conta): 70.000

Declaración de don A.P.H. (vendedor):

  • Outros inmobles urbanos (o local): 100.000

  • Accións admitidas a negociación: 65.500

  • Débedas deducibles (cobrado a conta): – 70.000