Saltar ao contido principal
Guía para a cesión de información tributaria por vías electrónicas ás Administracións Públicas para o exercicio das súas competencias (PROTGEN)

3.2.2. Requisitos previos para utilizar esta vía

Pódense consultar no apartado “3.1.2. Requisitos para utilizar a vía de CESIINova xanela, por ser os mesmos requisitos, coa excepción de que nesta vía cada usuario autorizado debe dispor dun Certificado electrónico de Empregado Público ou un Certificado de Representante de Persoa Xurídica (non se admite Certificado de Persoa Física ). Ademais, mánténse a posibilidade de acceder con Certificado de Persoa Xurídica ata que caduquen.

Esta vía de cesión de información usarase no marco do artigo 95.1.k) LGT, é dicir, para evitar o requirimento de certificados en papel aos cidadáns.