Saltar ao contido principal
Guía para a cesión de información tributaria por vías electrónicas ás Administracións Públicas para o exercicio das súas competencias (PROTGEN)

3.3.3. Descrición desta vía de subministración de información

A tecnoloxía de servizo web implica desenvolvementos informáticos por parte do ente peticionario de información, para a implantación nas súas aplicacións do sistema de obtención de información.

Os servizos web ECOT E NIVRENTI poden utilizarse con infraestrutura propia ou dun terceiro encargado do tratamento admitido pola Axencia Tributaria e co que o cesionario asinase un acto xurídico que garanta as apropiadas medidas de seguridade e de protección de datos persoais nos termos establecidos polo Regulamento UE Xeral de Protección de Datos (Plataforma de Intermediación).

Segundo o modelo de intermediación, tanto os organismos clientes (solicitantes de información) como os provedores da información (neste caso a Axencia Tributaria), comunicaranse entre si a través dunha Plataforma de Intermediación de Datos, sendo esta a encargada de canalizar as comunicacións entre ambos os dous. Para a utilización da Plataforma de Intermediación de Datos da Administración Xeral do Estado cómpre que os organismos solicitantes da información teñan acceso á rede SARA.

Unha vez desenvolvido polos servizos informáticos, o organismo autorizado introducirá na súa aplicación de petición de certificados os datos identificativos do interesado de que desexa obter información, a finalidade da petición e o tipo de certificado solicitado. Antes de enviar a petición ao servizo web do órgano emisor deberá asinar a mensaxe de solicitude.

A sinatura da mensaxe de petición seguirá o protocolo XML-DSig, agás no caso de servizos web intermediados, para os que se asinará baixo WS-Security.

Para realizar o envío da petición establecerase unha canle segura (túnel SSL). Os servizos web da Axencia Tributaria requiren a autenticación do cliente ao establecer esta canle. Para establecer con éxito este túnel cómpre que o certificado electrónico empregado para tal fin fose autorizado pola AEAT.

Polo tanto, para o envío dunha solicitude empregarase un ou varios certificados electrónicos en dous momentos: para a sinatura da petición e para o establecemento da canle segura. Non cómpre que estas accións se realicen co mesmo certificado, pero si éo que a devandita situación sexa comunicada á AEAT, que os asociará ao organismo requirente.

Xerado e enviado a mensaxe de solicitude polo organismo requirente, o órgano emisor comprobará que aquel encóntrase autorizado para invocar o servizo web solicitada. Realizada esta comprobación, o organismo emisor procesará a petición, emitindo unha resposta (documento con formato xml que contén todos os datos relacionados) asinada electronicamente que se enviará ao organismo requirente de forma síncrona.

A información de carácter técnico sobre este proxecto (especificacións, librarías, esquemas e ficheiros WSDL de descrición deste sistema) encóntrase en:

https://administracionelectronica.gob.é/ctt/scspNova xanela

Para máis información pódese contactar con: