Saltar ao contido principal
Guía para a cesión de información tributaria por vías electrónicas ás Administracións Públicas para o exercicio das súas competencias (PROTGEN)

3.3.1. Información dispoñible

 • Estar ao corrente no cumprimento de obrigas tributarias

  A finalidade desta información é certificar se unha persoa ou entidade encóntrase ao corrente das súas obrigas tributarias conforme ao que se establece no artigo 74 do Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos, aprobado polo Real decreto 1065/2007, do 27 de xullo (BOE do 5 de setembro). Por outra banda, en cada tipo de certificado de estar ao corrente verifícanse outras circunstancias segundo a normativa específica reguladora do procedemento administrativo para o que se require a información.

  Segundo a finalidade á que vaia destinada existen as seguintes variedades:

  • Para contratar co Sector Público

  • Para obter autorizacións de transporte

  • Para obter subvencións públicas

  • Para obter autorizacións de traballo/residencia por estranxeiros

  • Xenérico (finalidade distinta das 4 anteriores)

  Indicarase así o carácter positivo ou negativo do certificado. Nos certificados negativos indicarase o motivo ou motivos do incumprimento.

  • Falta de presentación dunha autoliquidación ou declaración á que o contribuínte estivese obrigado a presentar nos últimos doce meses precedentes aos dous meses inmediatamente anteriores á data de solicitude.indicarase así o carácter positivo ou negativo do certificado. Nos certificados negativos indicarase o motivo ou motivos do incumprimento:

  • Mantemento de débedas ou sancións tributarias en período executivo coa Axencia Tributaria sen que estas encóntrense adiadas, fraccionadas ou suspendidas.

  • Delito fiscal, ter pendentes de ingreso responsabilidades civís derivadas de delito contra a Facenda Pública declarada por sentenza firme.

  • Non estar dado de alta no censo de empresarios, profesionais ou retenedores, cando se trate de persoas ou entidades obrigadas a estar no devandito censo e non estar dado de alta no Imposto sobre Actividades Económicas, cando se trate de suxeitos pasivos non exentos do imposto.

  • Outras causas.

 • Nivel de renda. Imposto sobre a renda das persoas físicas

  1. Certificado IRPF (Código AEATIR01)

   Este servizo web facilita un resumo da declaración de IRPF presentado polo contribuínte (do exercicio solicitado), coa inclusión da maioría dos recadros da declaración con relevancia para determinar o seu nivel de renda. Desde o exercicio 2020 facilitaranse todas os recadros declarados.

   Cando un contribuínte opta por presentar a súa declaración conxuntamente xunto ao resto de membros da súa unidade familiar facilítanse as rendas de todos eles, diferenciando, na medida do posible, os rendementos que corresponden a cada membro da unidade familiar. Desde o exercicio 2020 as rendas facilitaranse individualizadas por cada membro da unidade familiar.

   Cando existan discrepancias entre os datos declarados e os datos comprobados pola Administración, certificaranse estes.

   Cando se solicite un certificado de IRPF dun contribuínte que non presentou declaración e non está obrigado a presentara, certifícanse determinadas imputacións de renda que obran en poder da Administración Tributaria.

   Se o contribuínte non presentou declaración do IRPF, e segundo os datos fiscais de que se dispón de forma automatizada, está obrigado a presentara, non se facilitan datos, nin sequera datos de imputacións.

   Pódense solicitar os 5 últimos exercicios.

   Esta subministración de información está previsto unicamente con respecto a persoas físicas.

  2. Nivel de renda, bases e mínimo persoal e familiar (Código NIVRENTI)

   Este servizo web, se o contribuínte presenta declaración de IRPF, facilita un sumatorio que reflicte o seu nivel de renda, así como as partidas da declaración do exercicio solicitado relativas a bases e mínimos, persoal e familiar.

   Cando un contribuínte opta por presentar a súa declaración conxuntamente xunto ao resto de membros da súa unidade familiar facilítanse as rendas de todos eles.

   Cando existan discrepancias entre os datos declarados e os datos comprobados pola Administración, certificaranse estes.

   Se o contribuínte non presentou declaración e non está obrigado a presentara, facilítanse determinadas imputacións de renda que obran en poder da Administración Tributaria.

   Se o contribuínte non presentou declaración do IRPF, e segundo os datos fiscais de que se dispón de forma automatizada, está obrigado a presentara, non se facilitan datos, nin sequera datos de imputacións.

   Pódense solicitar os 5 últimos exercicios.

   Esta subministración de información está previsto unicamente con respecto a persoas físicas.

 • Nivel de renda. Pensións públicas exentas (Código AEATPPE)

  Facilítanse os importes de pensións públicas, tanto do réxime da Seguridade Social como do réxime de Clases Pasivas, así como doutras prestacións públicas que resultan exentas conforme ás letras f), g), h) e y) do artigo 7 da Lei 35/2006, do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, co obxecto de completar os datos que serven de indicador da renda dunha persoa, xa que as rendas exentas non aparecen declaradas polo propio contribuínte na súa declaración do IRPF. pódense solicitar os 5 últimos exercicios.Esta subministración de información está previsto unicamente con respecto a persoas físicas.

 • Imposto sobre Actividades Económicas (Código IAE10)

  Facilita a relación das actividades económicas, ata un máximo de dez, incluíndo as actividades exentas e non suxeitas ao Imposto, desenvolvidas por un contribuínte ata o exercicio actual. Entre estas actividades facilítanse, se é o caso, aquelas en que o contribuínte causase baixa no devandito exercicio. As actividades móstranse ordenadas por epígrafe. Todo iso de acordo coa información do Censo de Actividades Económicas da Axencia Estatal de Administración Tributaria.

 • Certificado do domicilio fiscal (Código DOMFISC)

  Subministra os datos sobre o domicilio fiscal do contribuínte solicitado.

 • Validación de NIF (Código VALNIF)

  Se o NIF está identificado devolve ese mesmo NIF canda o nome e os apelidos ou a razón social correcta.

Os esquemas de entrada e saída e as especificacións relativas a cada tipo de información poden consultarse na seguinte ligazón da páxina web da Axencia Tributaria: Índice de servizos web para subministracións de información Nova xanela.