Saltar ao contido principal
Guía para a cesión de información tributaria por vías electrónicas ás Administracións Públicas para o exercicio das súas competencias (PROTGEN)

3.3.2. Requisitos previos para utilizar esta vía

 1. Solicitude de alta

  Débese remitir o formulario de “Solicitude de alta para solicitar información a través de Servizos Web en formato PDF a través do trámite de rexistro electrónico do correspondente procedemento da sede electrónica da Axencia Tributaria:

  Xunto ao formulario en formato PDF, remitirase un arquivo ZIP coa clave pública do certificado electrónico (extensión.cer).

  Ao rexistrar a documentación será facilitada unha notificación de Recibo da Presentación co Código Seguro de Verificación asignada, o cal deberá conservar o organismo solicitante durante a tramitación.

  Os órganos da Administración Xeral do Estado, incluíndo os seus Servizos Territoriais, se é o caso, deben dirixir o formulario ao Servizo de Planificación e Relacións Institucionais.

  Sinálase que os órganos dependentes da Administración autonómica remitirán o formulario ás Delegacións Especiais da Axencia Tributaria a través do interlocutor único designado de conformidade co seu Convenio de cesión de información para finalidades non tributarias (Colaboración Axencia Tributaria - Comunidades Autónomas: Convenios sobre subministración de información para finalidades non tributarias Nova xanela ), mentres que os órganos dependentes da administración local farano ás Delegacións a través do interlocutor único designado de conformidade co Convenio de Subministración de información ou o Convenio de Intercambio e colaboración na xestión recadadora (Convenios subscritos entre a Axencia Tributaria e a Federación Española de Municipios e Provincias en materia de subministración de información tributaria ou de intercambio de información tributaria e colaboración na xestión recadadora Nova xanela ).

  O formulario pódese obter e cubrir directamente na seguinte ligazón da páxina web da Axencia Tributaria: Formulario de alta para solicitar información a través de servizos web Nova xanela. Débense completar todos os apartados conforme ás instrucións que se encontran na última páxina e asinar polo titular do órgano e o interlocutor único no caso de órganos autonómicos e locais.

  No formulario deberá indicarse se as peticións de SW ECOT e NIVRENTI realizaranse con infraestrutura propia ou dun terceiro encargado do tratamento (Plataforma de intermediación admitida pola Axencia Tributaria – ver letra c) deste apartado-). No caso de utilizar infraestrutura dun terceiro para realizar os tratamentos necesarios para a xestión do intercambio dos datos cedidos pola Axencia Tributaria nos termos previstos na Resolución do 28 de xuño de 2012, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se aproba a Norma Técnica de Interoperatividade de Protocolos de intermediación de datos, o cesionario debe ter asinado con el un acto xurídico que garanta as apropiadas medidas de seguridade e de protección de datos persoais nos termos establecidos polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que fai ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento Xeral de Protección de Datos).

  No caso de que se requira emenda, será comunicado, e a devandita emenda remitirase a través do trámite de rexistro electrónico para  Contestar requirimentos ou presentar documentación relacionada cun documento recibido da AEAT Nova da sede electrónica da Axencia Tributaria . Cumprirá facer referencia ao Código Seguro de Verificación (CSV) facilitado no Recibo de Presentación da documentación á que se refire a emenda, coa finalidade de que ambas as dúas documentacións queden correctamente vinculadas.

  Efectuada a alta, comunicarase ao órgano, organismo ou entidade solicitante para que proceda á obtención do /o certificado/s electrónico/s, se non dispón deles .

  Cando cumpra comunicar novas finalidades ou procedementos para os que unha subministración xa se encontra autorizado, seguirase o mesmo procedemento que para a alta, pero marcarase no apartado correspondente do formulario a circunstancia de que se trata de tal comunicación e que non require a tramitación de altas novas.

  Cando por calquera circunstancia un organismo público ou algún dos seus usuarios xa non requiran acceder á información para a que se encontran autorizados, comunicarase á Axencia Tributaria para que se xestione a correspondente baixa de organismos e / ou usuarios, mediante o formulario de baixa dispoñible na documentación de axuda e seguindo as mesmas regras descritas con respecto á alta no referente á unidade destinataria (Formulario de baixa - servizos web Nova xanela ).

  Ademais, estas autorizacións son obxecto de depuración periodicamente.

 2. Obtención de certificado electrónico

  Para a vía de servizos web, requírese certificado electrónico do tipo Certificado electrónico cualificado de Representante de persoa xurídica, Certificado electrónico cualificado de Selo de entidade ou Certificado electrónico cualificado de Selo no ámbito das Administracións Públicas conforme á Lei 40/2015.

  Os certificados electrónicos admitidos son os incluídos na relación de Prestadores de servizos autorizados polo Ministerio de Industria, Comercio e Turismo Novo xanela  segundo o que se dispón na Orde HAP/800/2014, do 9 de maio, pola que se establecen normas específicas sobre sistemas de identificación e autenticación por medios electrónicos coa Axencia Estatal de Administración Tributaria.

  O procedemento para a emisión destes certificados dependerá do prestador de servizos de certificación que se utilice.

  Cando se requira a renovación dun certificado electrónico previamente autorizado, poderase utilizar un  formulario específico de substitución Nova xanela que seguirá o mesmo procedemento descrito para as altas no punto anterior.

 3. Encargados de tratamento ou Plataformas de intermediación

  Para que unha plataforma poida actuar como intermediario de organismos que necesiten realizar peticións á Axencia Tributaria, deberá solicitar a autorización para actuar como Plataforma de intermediación e ser recoñecida nos sistemas da Axencia Tributaria. Para solicitar esta autorización deberá remitir unha petición ao Servizo de Planificación e Relacións Institucións (comunicacion.sepri@correo.aeat.es).