Saltar ao contido principal
Memoria 2016

4.2.4. Facilidades para o pagamento das débedas tributarias

Pagamento en entidades financeiras  

Para facilitar o pagamento de impostos, a norma tributaria faculta a Axencia Tributaria para autorizar as entidades de crédito que así solicíteno, a actuar como colaboradoras na recadación. A 31 de decembro de 2016 tiñan autorización para actuar como colaboradoras na xestión recadadora 126 entidades.

O importe total recadado a través das mesmas acadou, en 2016, 232.015 millóns de euros, o que o converte no sistema habitual de pagamento.

Durante o exercicio 2016, realizáronse labores de comprobación sobre un total de 41 entidades (unha das que foi controlada desde un punto de vista integral). Así mesmo, con obxecto de verificar os resultados das trabas comunicadas á Axencia Tributaria, leváronse a cabo comprobacións en relación con 1.804 actuacións de embargo de contas correspondentes a 12 entidades.

Finalmente, durante 2016, practicáronse polo Equipo Central de Control de Entidades Colaboradoras 33 liquidacións de xuros de mora a 25 entidades por ingreso fóra de prazo. O importe total dos xuros de mora liquidados ascendeu aos 50.643,77 euros.

Adiamentos e fraccionamentos de pagamento

Os contribuíntes poden solicitar o adiamento e fraccionamento das súas débedas cando problemas transitorios de tesourería dificúltenlles o pagamento.

En 2016, descenderon tanto o número de solicitudes de adiamento e fraccionamento de pagamento, como o importe solicitado con respecto a 2015.

Así, presentáronse 1.662.242 solicitudes por un importe de 9.392,7 millóns de euros, é dicir, un 0,5 por cento menos que en 2015 no referente a número e un 6 por cento menos no referente a importe.

Os gráficos que se enumeran a continuación e que se mostran no Anexo desenvolven a distribución das solicitudes de adiamento e fraccionamento en función do importe das débedas:

Gráfico nº 38. Solicitudes de adiamentos en importe. Distribución porcentual por tramos de importe (Anexo) Gráfico nº 39. Solicitudes de adiamentos en importe. Distribución porcentual por tramos de importe (Anexo)

Máis do 98 por cento das solicitudes recibidas corresponden a débedas de menos de 30.000 euros, aínda que estas supoñen o 57 por cento do importe total solicitado. Nestes adiamentos, a partir da entrada en vigor da Orde HAP/2178/2015, do 9 de outubro, publicada o día 20 de outubro de 2015, exímese ao debedor da obriga xeral de achegar garantías de pagamento ao realizar a solicitude.

No referente aos adiamentos e fraccionamentos de pagamento resolto, en 2016 hanse inadmitido 67.707 solicitudes de adiamento ou fraccionamento de pagamento por 457,39 millóns de euros, e adoptáronse 1.563.016 acordos por un total de 7.528,2 millóns de euros co sentido e polos conceptos que se detallan a continuación:

Cadro nº 40. Acordos de adiamentos e fraccionamentos de pagamento (Anexo)

A importante diminución no número e importe dos adiamentos indamitidos no 2016 con respecto ao ano 2015 é consecuencia da redución en número, e sobre todo en importe dos adiamentos solicitados en xeral (as cifras globais de 2015 ascendían a 1.670.066 adiamentos por un importe de 10.033,55 millóns de euros), e en particular das débedas respecto das que se coñece que será inadmitido o adiamento.

Así mesmo, nos cadros e gráficos do Anexo e referidos a continuación móstranse as principais magnitudes ao respecto:

Cadro nº 41. Garantías nos adiamentos concedidos (Anexo) Gráfico nº 42. Evolución do número de solicitudes de adiamentos (Anexo) Gráfico nº 43. Evolución do importe de adiamentos solicitados (Anexo)