Saltar ao contido principal
Memoria 2020

2.2. Cadro de persoal e orzamento

Para o cumprimento da súa misión, a Axencia Tributaria contaba, a 31 de decembro de 2020, cun cadro de persoal de 25.725 persoas, un 1,3 por cento máis que en 2019, das que o 52,88 por cento son mulleres e o 47,12 por cento homes, cunha idade media de 51,60 anos. Nestas cifras inclúense 400 funcionarios en prácticas

A organización da Axencia Tributaria basea a súa xestión na alta especialización e cualificación dos profesionais que a integran, así como na utilización intensiva das novas tecnoloxías.

Nos cadros do Anexo que se enumeran a continuación, reflíctense as principais cifras relativas ao cadro de persoal da Axencia Tributaria:

Cadro nº 4. Cadro de persoal total Nova xanela

Gráfico nº 5. Distribución entre Servizos centrais e Servizos territoriais 2019-2020 Nova xanela

Gráfico nº 6. Distribución por áreas 2019-2020 Nova xanela

Gráfico nº 7. Distribución por subgrupos 2019-2020 Nova xanela

Gráfico nº 8. Distribución por sexos 2019-2020 Nova xanela

O desenvolvemento da función de prevención e loita contra a fraude tributario e aduaneiro da Axencia Tributaria fundaméntase no traballo dos seus empregados. Confeccionouse un índice de desempeño para medir a achega, en termos medios, de cada empregado da Axencia Tributaria aos resultados da loita contra a fraude, é dicir, os euros obtidos na loita contra a fraude, de media, por cada empregado da Axencia Tributaria. Calcúlase a través da ratio Resultados/Persoal :

  • No numerador inclúense os resultados recadadores obtidos cada ano na loita contra a fraude tributario e aduaneiro.

  • No denominador inclúese o número total de empregados públicos da Axencia Tributaria a 31 de decembro de cada ano, excluídos os funcionarios en prácticas. Teñase en conta que, ademais da loita contra a fraude, a Axencia Tributaria ten entre os seus obxectivos a información e asistencia ao contribuínte, a xestión recadadora, aduanas e vixilancia aduaneira.

En 2020, cada empregado da Axencia Tributaria obtivo, de media por empregado público, 682.093 euros na loita contra a fraude (non se inclúen os funcionarios en prácticas).

Datos e gráficos relacionados con esta cuestión encóntranse no Anexo, no Cadro nº 9. Índice de desempeño Novo xanela.

En 2020, a Axencia Tributaria contou cun orzamento de 1.511,7 millóns de euros. O gasto total ascendeu a 1.499,1 millóns de euros, un 4,9 por cento máis que en 2019. Na devandita variación hai que destacar a incidencia de varios factores:

  • O máis relevante é o incremento producido no Capítulo 1 “Gastos de persoal” debido á actualización das retribucións, fixadas no Real decreto Lei 2/2020, do 21 de xaneiro; ao incremento de gasto en Seguridade Social, debido ás novas incorporacións de efectivos; e á adecuación de postos de traballo, como consecuencia de medidas reorganizativas iniciadas en 2018 e finalizadas en 2019.

  • No Capítulo 2 “Gastos correntes” hai que subliñar os gastos específicos xurdidos pola necesidade de adopción de medidas urxentes para responder á situación de emerxencia de saúde pública consecuencia do COVID-19 , que ascenderon a 4,2 millóns de euros, aínda que outras partidas, como as indemnizacións por razón de servizo, minoráronse.

  • No Capítulo 4 “Transferencias correntes”, o elemento esencial no incremento do gasto é o ingreso no Tesouro Público das dispoñibilidades líquidas da Axencia Tributaria por importe de 20,5 millóns de euros, de conformidade co que se establece na Orde da ministra de Facenda en cumprimento do artigo 49 do Real decreto Lei 11/2020, do 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes fronte ao COVID-19.

A distribución por capítulos das obrigas recoñecidas móstrase no Cadro nº 10. Distribución do gasto por capítulos Novos xanela  (Anexo).