Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

4.2. Dereito de acceso

Segundo o artigo 15 do Regulamento (UE) 2016/679.

“Dereito de acceso do interesado

 1. O interesado terá dereito a obter do responsable do tratamento confirmación de se se están tratando ou non datos persoais que lle concirnen e, en tal caso, dereito de acceso aos datos persoais e á seguinte información:
  1. os fins do tratamento;
  2. as categorías de datos persoais de que se trate;
  3. os destinatarios ou as categorías de destinatarios aos que se comunicaron ou serán comunicados os datos persoais, en particular destinatarios en terceiros ou organizacións internacionais;
  4. de ser posible, o prazo previsto de conservación dos datos persoais ou, de non ser posible, os criterios utilizados para determinar este prazo;
  5. a existencia do dereito a solicitar do responsable a rectificación ou supresión de datos persoais ou a limitación do tratamento de datos persoais relativos ao interesado, ou a oporse ao devandito tratamento;
  6. o dereito a presentar unha reclamación ante unha autoridade de control;
  7. cando os datos persoais non se obtivesen do interesado, calquera información dispoñible sobre a súa orixe;
  8. a existencia de decisións automatizadas, incluída a elaboración de perfís, a que se refire o artigo 22, apartados 1 e 4, e, polo menos en tales casos, información significativa sobre a lóxica aplicada, así como a importancia e as consecuencias previstas do devandito tratamento para o interesado.
 2. Cando se transfiran datos persoais a un terceiro país ou a unha organización internacional, o interesado terá dereito a ser informado das garantías axeitadas en virtude do artigo 46 relativas á transferencia.
 3. O responsable do tratamento facilitará unha copia dos datos persoais obxecto de tratamento. O responsable poderá percibir por calquera outra copia solicitada polo interesado un canon razoable baseado nos custos administrativos. Cando o interesado presente a solicitude por medios electrónicos, e a menos que este solicite que se facilite doutro xeito, a información facilitarase nun formato electrónico de uso común.
 4. O dereito a obter copia mencionada no apartado 3 non afectará negativamente os dereitos e liberdades doutros . ”
 1. 4.2.1. Quen pode exercitaro?
 2. 4.2.2. Como poden contestarme e que debo obter?
 3. 4.2.3. Procedemento para exercero
 4. 4.2.4. Excepcións