Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

4.5. Dereito de oposición

Segundo o artigo 21 do Regulamento (UE) 2016/679.

“Dereito de oposición

 1. O interesado terá dereito a oporse en calquera momento, por motivos relacionados coa súa situación particular, a que datos persoais que lle concirnan sexan obxecto dun tratamento baseado no que se dispón no artigo 6, apartado 1, letras e) ou f), incluída a elaboración de perfís sobre a base das devanditas disposicións. O responsable do tratamento deixará de tratar os datos persoais, non sendo que acredite motivos lexítimos imperiosos para o tratamento que prevalezan sobre os intereses, os dereitos e as liberdades do interesado, ou para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións.
 2. Cando o tratamento de datos persoais teña por obxecto a mercadotecnia directa, o interesado terá dereito a oporse en todo momento ao tratamento dos datos persoais que lle concirnan, incluída a elaboración de perfís na medida en que estea relacionada coa citada mercadotecnia.
 3. Cando o interesado opóñase ao tratamento con fins de mercadotecnia directa, os datos persoais deixarán de ser tratados para os devanditos fins.
 4. A máis tardar no momento da primeira comunicación co interesado, o dereito indicado nos apartados 1 e 2 será mencionado explicitamente ao interesado e será presentado claramente e á marxe de calquera outra información.
 5. No contexto da utilización de servizos da sociedade da información, e non obstante o que se dispón na Directiva 2002/58/CE, o interesado poderá exercer o seu dereito a oporse por medios automatizados que apliquen especificacións técnicas.
 6. Cando os datos persoais se traten con fins de investigación científica ou histórica ou fins estatísticos de conformidade co artigo 89, apartado 1, o interesado terá dereito, por motivos relacionados coa súa situación particular, a oporse ao tratamento de datos persoais que lle concirnan, non sendo que cumpra para o cumprimento dunha misión realizada por razóns de interese público.”

Adicionalmente, o artigo 22 do Regulamento (UE) 2016/679 recoñece unha variedade do dereito de oposición en relación coas decisións individuais automatizadas, incluída a elaboración de perfís, indicando

 1. Todo interesado terá dereito a non ser obxecto dunha decisión baseada unicamente no tratamento automatizado, incluída a elaboración de perfís, que produza efectos xurídicos nel ou aféctelle significativamente de xeito similar.
 1. 4.5.1. Quen pode exercitaro?
 2. 4.5.2. Como poden contestarme e que debo obter?
 3. 4.5.3. Procedemento para exercero
 4. 4.5.4. Excepcións