Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

4.1 Període impositiu i meritació

El període impositiu de l'IS coincidix amb l'exercici econòmic de cada entitat, no podent excedir de 12 mesos.La data de tancament de l'exercici econòmic o social es determina als estatuts de les societats.En el seu defecte acaba el 31 de desembre de cada any.L'IS es merita l'últim dia del període impositiu. 

Encara que no haja finalitzat l'exercici econòmic, el període impositiu s'entén conclòs en els següents casos:

  • Quan l'entitat s'extingisca.

  • Quan canvie la residència de l'entitat, de territori espanyol a l'estranger.

  • Quan es transforme la forma jurídica de l'entitat i això determine la no-subjecció a l'IS de l'entitat resultant.

  • Quan es produïsca una transformació de la forma jurídica de l'entitat o  la modificació del seu estatut o del seu règim jurídic, i que això determine la modificació del tipus de gravamen en l'IS o l'aplicació d'un règim tributari diferent de l'entitat resultant.