Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

4.1.1 Esquema de liquidació

RESULTAT COMPTABLE

(+/-) Ajustaments extracomptables:

Diferències permanents

Diferències temporànies (per la diferent valoració comptable i fiscal d'un actiu, passiu o instrument de patrimoni propi, si tenen incidència en la càrrega fiscal futura)

= BASE IMPOSABLE PRÈVIA

(- o +) Reduccions en BIprèvia

(-) Compensació base imposable negativa d'exercicis anteriors

= BASE IMPOSABLE

(X) Tipus de Gravamen              

= QUOTA ÍNTEGRA

(-) Deduccions per doble imposició

(-) Bonificacions

= QUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA

(-) Deduccions per inversions i per creació d'ocupació

= QUOTA LÍQUIDA POSITIVA

(-) Retencions i Ingressos a Compte

= QUOTA DE L'EXERCICI A INGRESSAR O A TORNAR

(-) Pagaments Fraccionats

= QUOTA DIFERENCIAL

(+) Increment per pèrdua de beneficis fiscals d'exercicis anteriors

(+) Interessos de demora

(+) Abonament de deduccions per insuficiència de quota

= LÍQUID A INGRESSAR O A TORNAR