Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Factures simplificades

1.Factures simplificades

1.L'obligació de facturació pot ser complida mitjançant l'expedició de factura simplificada i còpia d'esta en els següents supòsits:

 1. Quan l'import no excedisca de 400 euros, IVA inclòs.

 2. Quan s'haja d'expedir una factura rectificativa.

2.En les següents operacions, quan el seu import no excedisca de 3.000 euros, IVA inclòs:

 1. Vendes a la menuda.Es consideren vendes a la menuda els lliuraments de béns mobles corporals o semovents en els quals el destinatari de l'operació no actue com a empresari o professional, sinó com a consumidor final d'aquells.No es reputaran vendes a la menuda les que tinguen per objecte béns que per les seues característiques objectives, envasament, presentació o estat de conservació siguen principalment d'utilització empresarial o professional.

 2. Vendes o servicis en ambulància.

 3. Vendes o servicis a domicili del consumidor.

 4. Transport de persones i els seus equipatges.

 5. Serveis d'hostaleria i restauració deixats per restaurants, bars i establiments similars, així com el subministrament de menjars i begudes per a consumir en l'acte.

 6. Sales de ball i discoteques.

 7. Servicis telefònics prestats mitjançant cabines o targetes magnètiques o electròniques recarregables que no permeten la identificació del portador.

 8. Serveis de perruqueria i instituts de bellesa.

 9. Utilització d'instal·lacions esportives.

 10. Revelatge de fotografies i servicis prestats per estudis fotogràfics.

 11. Aparcament i estacionament de vehicles.

 12. Lloguer de pel·lícules.

 13. Serveis de tintoreria i bugaderia.

 14. Utilització d'autopistes de peatge.

 15. Aquelles que autoritze el Departament de Gestió Tributària de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Les factures simplificades han de contindre almenys les següents dades:

 • Número i, en el seu cas, sèrie.La numeració serà correlativa.

 • Data d'expedició.

 • Data en què s'hagen efectuat les operacions o s'haja rebut el pagament anticipat, sempre que siga diferent a la d'expedició de la factura.

 • Nombre d'identificació fiscal, així com el nom i cognoms, raó o denominació social de l'obligat a la seua expedició.

 • La identificació del tipus de béns entregats o de serveis prestats.

 • Tipus impositiu aplicat i, opcionalment també l'expressió «IVA inclòs».

 • Contraprestació total.

 • En el cas de factures rectificatives, la referència expressa i inequívoca de la factura rectificada i de les especificacions que es modifiquen.

 • Les mencions recollides a les factures ordinàries relatives a l'aplicació de règims especials i a determinades operacions (exemptes, amb inversió del subjecte passiu, etc.).

2.Documents expedits pel destinatari

Els qui realitzen adquisicions de béns o serveis a les persones o entitats acollides al règim especial d'agricultura, ramaderia i pesca en el IVA, hauran d'expedir un rebut firmat pel subjecte passiu acollit a l'esmentat règim especial.