Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Obligacions en matèria de facturació

La correcta aplicació del IVA exigix la correcta aplicació de les normes de facturació, la importància de les quals es manifesta en un doble vessant:

  • En l'àmbit de la repercussió de l'Impost, tret de suposats específics.

  • Quant a la deducció del IVA suportat o satisfet, ja que el destinatari de l'operació ha d'estar en possessió d'una factura per a poder deduir les quotes del IVA.

L'obligació de facturar dels empresaris i professionals es recull a l'article 29.2.e) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, a l'article 164, apartat u, número 3r de la Llei del IVA i al Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació aprovat pel Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre (BOE de l'1 de desembre).

Este capítol se centra en les obligacions existents en el règim general, en tant que als capítols 6 i 7 es detallen les especialitats en matèria de facturació que són d'aplicació en els règims especials.Tampoc no és objecte d'este manual la facturació telemàtica regulada als articles 9 i 10 del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació i en l'Ordre EHA/962/2007, de 10 d'abril, per la qual es desenvolupen determinades disposicions sobre facturació telemàtica i conservació electrònica de factures.