Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Obligació de conservar les factures

Els empresaris i professionals han de conservar, durant el termini previst en la Llei General Tributària, els següents documents:

  • Les factures rebudes.

  • Les còpies o matrius de les factures expedides conforme a l'article 2.1 i 2 del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre.

  • Els justificants comptables a què es referix el número 4t de l'apartat u de l'article 97 de la Llei de l'Impost.

  • Els rebuts justificatius del reintegrament de la compensació del règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca, tant l'original d'aquell, per part del seu expedidor, com la còpia, per part del titular de l'explotació.

  • Els documents acreditatius del pagament de l'Impost a la Importació.

Esta obligació també incumbix als empresaris o professionals acollits als règims especials del IVA, així com a qui sense tindre la condició d'empresaris o professionals, siguen subjectes passius de l'impost, encara que en este cas només arribarà als justificants comptables que se citen en el guió tercer i a les factures rebudes.

Els esmentats documents s'han de conservar de manera que es garantisca l'accés a ells per part de l'Administració Tributària sense demora, tret de causa degudament justificada.En particular, esta obligació pot complir-se mitjançant la utilització de mitjans electrònics.

La conservació per mitjans electrònics s'ha d'efectuar de manera que s'assegure la seua llegibilitat en el format original en el qual s'hagen rebut o remés, així com, en el seu cas, la de les dades associades i mecanismes de verificació de firma o altres elements autoritzats que garantisquen l'autenticitat del seu origen i la integritat del seu contingut.

El lloc de conservació dels documents de facturació és indiferent, tret que s'efectue fora d'Espanya, en el cas de la qual es considerarà que s'ha complit l'obligació, únicament si es realitza a través de mitjans electrònics que garantisquen l'accés en línia, així com la seua càrrega remota i utilització per part de l'Administració Tributària de la documentació així conservada.En estos casos s'haurà de comunicar amb caràcter previ esta circumstància a l'Agència Estatal d'Administració Tributària.