Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Terminis d'expedició i enviament de les factures

El següent quadre permet observar els diferents terminis d'expedició i enviament de les factures, en funció de la condició del destinatari o de la naturalesa de les operacions:

Condició destinatari /
Naturalesa operació
Termini d'expedicióTermini d'enviament
Destinatari no empresari ni professional En realitzar l'operació En el moment de la seua expedició
Destinatari empresari o professional Abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s'haja produït la meritació de l'impost corresponent a l'esmentada operació Abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s'haja produït la meritació de l'impost corresponent a l'esmentada operació
Factures recapitulatives destinades a no empresaris ni professionals L'últim dia del mes natural en què s'hagen efectuat les operacions que es documenten En el moment de la seua expedició
Factures recapitulatives destinades a empresaris o professionals Abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s'haja produït la meritació de l'impost corresponent a l'esmentada operació Abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s'haja produït la meritació de l'impost corresponent a l'esmentada operació
Factures de lliuraments intracomunitaris de béns exemptes Abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s'inicie l'expedició o el transport dels béns amb destinació a l'adquirent Abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s'inicie l'expedició o el transport dels béns amb destinació a l'adquirent
Factures rectificatives Tan aviat com l'obligat a expedir-la tinga constància de les circumstàncies que obliguen a la seua expedició Abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s'haguera expedit la factura

A estos efectes, les operacions s'entenen realitzades quan es produïsca la meritació del IVA.

En el cas de les operacions en règim especial del criteri de caixa, estes s'entendran realitzades a estos efectes, en el moment en què s'haguera produït la meritació del IVA si no els haguera sigut d'aplicació l'esmentat règim especial.Per tant, el termini per a l'expedició de les factures corresponents a estes operacions es regix pels terminis generals.