Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Documents de facturació com justificants de deduccions

Per a la determinació de les quotes tributàries, les deduccions practicades s'hauran de justificar mitjançant factura lliurada per l'empresari o professional que haja realitzat l'operació.En particular, tenen esta consideració les factures simplificades que tinguen el contingut de l'article 7.2 del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació (criteri establit per la Direcció General de Tributs en la seua consulta vinculant V3469-15).

Així mateix, d'acord amb l'establit per la Direcció General de Tributs, en les seues consultes vinculants V1274-06 i V0302-10, a les factures emeses per l'operador al qual s'encomana la prestació del servei postal universal (actualment la Societat Estatal de Correus i Telègrafs, S.A.)ha de figurar un percentatge o «forfet» calculat cada any que serà l'import deduïble pels destinataris de les esmentades factures.

Els destinataris tenen dret a exigir dels empresaris o professionals l'expedició i lliurament de factura quan esta s'haja d'expedir d'acord amb dret.