Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Llibre Registre de béns d'inversió

Hauran de portar este llibre els subjectes passius que hagen de practicar la regularització de les deduccions per béns d'inversió.

Contingut del llibre.Es registraran:

  1. Els béns d'inversió degudament individualitzats.

  2. Les dades precises per a identificar les factures i documents d'Aduanas de cada bé.

  3. Per a cada ben individualitzat, la data del començament de la seua utilització, prorrata anual definitiva i la regularització anual, si procedix, de les deduccions.

En els casos de transmissió dels béns d'inversió durant el període de regularització, es donaran de baixa del llibre, anotant la referència a l'assentament del llibre registre de factures expedides que recull l'esmentat lliurament, així com la regularització de la deducció efectuada amb motiu de la mateixa.

Per als subjectes passius que tinguen l'obligació de portar els Llibres registre de l'Impost a través de la Seu electrònica, el contingut d'este llibre és exactament el mateix.

Per a este col·lectiu els registres d'este llibre s'hauran de remetre dins del termini de presentació corresponent a l'últim període de liquidació de cada any natural.