Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

Lliure Registre de determinades operacions intracomunitàries

1. Contingut del Llibre de determinades operacions intracomunitàries

Els subjectes passius de l'impost sobre el valor afegit hauran de portar, a més dels llibres citats en els apartats anteriors, un lliure registre de determinades operacions intracomunitàries.

Operacions intracomunitàries que han d'anotar-se:

  1. Envie o recepció de béns per a la realització dels informes pericials o treballs esmentats en l'article 70.U.7a lletra b) de la Llei de l'IVA.

  2. Transferències i adquisicions intracomunitàries de béns compreses en els articles 9.3.º i 16.2.º, incloses les contemplades en les excepcions de les lletres e), f) i g) de l'article 9.3.º de la Llei de l'IVA.

  3. L'enviament o recepció dels béns compresos en un acord de vendes de béns en consigna a què es referix l'article 9 bis de la Llei de l'IVA.

Per als subjectes passius que tinguen l'obligació de portar els Llibres registre de l'Impost a través de la Sede electrònica, el contingut d'este lliure és exactament el mateix.

L'obligació de registrar les vendes en consigna en el Llibre registre de determinades operacions intracomunitàries a través d'esta sede s'endarrerix a l'1 de gener de 2021.

Dades que han de constar en els casos prevists en els números 1r i 2n de l'article 66.1 del Reglament de l'IVA :

  1. Operació i data.

  2. Descripció dels béns amb referència a la factura d'adquisició o títol de possessió.

  3. Altres factures o documentació relatives a les operacions de què es tracte.

  4. Identificació del destinatari o remitent, indicant el seu NIF-IVA, raó social i domicili.

  5. Estat membre d'origen o destí dels béns.

  6. Termini que, si escau, s'haja fixat per a la realització de les operacions.

La informació que ha de constar en els casos prevists en el número 3r de l'article 66.1 del Reglament de l'IVA es detallen en el capítol 3 dins de l'apartat dedicat a les transferències de béns en el marc d'acords de venda de béns en consigna.

2. Termini de registre del Llibre de determinades operacions intracomunitàries

Amb caràcter general han d'anotar-se en el termini de 7 dies des del moment d'inici de l'expedició o transporte dels béns a què es referixen.

Per als subjectes passius que tinguen l'obligació de portar els Llibres registre de l'Impost a través de la Sede electrònica, s'establix a més un termini específic de remissió:

La informació de les operacions a registrar en este lliure, ha de remetre's en un termini de quatre dies naturals, des del moment d'inici de l'expedició o transporte, o si escau, des del moment de la recepció dels béns a què es referixen.

A l'efecte del còmput del termini d'estos quatre o huit dies naturals, s'exclouen dissabtes, diumenges i els declarats festius nacionals.