Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Terminis de registre

1.Amb caràcter general s'establix que les operacions objecte d'anotació registral s'hauran de trobar assentades als corresponents llibres registres en el moment en què es realitze la liquidació i pagament de l'impost relatiu a les esmentades operacions o, en qualsevol cas, abans que finalitze el termini legal per a realitzar la referida liquidació i pagament en període voluntari.

No obstant això, les operacions efectuades pel subjecte passiu respecte de les quals no s'expedisquen factures s'hauran d'anotar en el termini de set dies a partir del moment de la realització de les operacions o de l'expedició dels documents, sempre que este termini siga menor que l'assenyalat en l'apartat anterior.

2.Per als subjectes passius que tinguen l'obligació de portar els Llibres registre de l'Impost a través de la Seu electrònica, s'establix un termini específic de remissió:

La informació corresponent a les factures expedides, en el termini de quatre dies naturals des de l'expedició de la factura, tret que es tracte de factures expedides pel destinatari o per un tercer, d'acord amb el disposat a l'article 164.dos de la Llei de l'Impost, i en les disposicions addicional tercera i sisena del Reglament de facturació i Mercat Organitzat del Gas, en el cas del qual, l'esmentat termini serà de huit dies naturals.

En ambdós supòsits el subministrament s'haurà de realitzar abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s'haguera produït la meritació de l'Impost corresponent a l'operació que s'ha de registrar.No obstant això, tractant-se d'operacions no subjectes a l'Impost per les quals s'haguera hagut d'expedir factura, el termini de quatre o huit dies naturals es determinarà amb referència a la data en què s'haguera realitzat l'operació.

El termini de remissió dels registres de facturació corresponents a factures expedides rectificatives serà de quatre dies naturals a comptar des de l'expedició de l'esmentada factura.Així mateix, el termini per a la remissió dels cobraments de les operacions acollides al règim especial del criteri de caixa, serà de quatre dies naturals des que es produïsca el cobrament corresponent.

La remissió del document electrònic de reembors a què es referix l'article 9.1.2.º B) del Reglament de l'Impost, s'haurà de realitzar abans del dia 16 del mes següent al període de liquidació en què s'incloga la rectificació de l'Impost corresponent a la devolució de la quota suportada pel viatger.

A efectes del còmput del termini d'estos quatre o huit dies naturals, s'exclouran els dissabtes, els diumenges i els declarats dies festius nacionals.

Es recorda que en la pàgina web de l'Agència Tributària es troba disponible l'eina «Calculadora de terminis per a la remissió dels registres de facturació» que indica la data límit per a remetre els esmentats registres, així com el període i exercici d'anotació al Llibre registre de factures emeses per a cada una de les diferents claus de factures.