Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Terminis de registre

1.Amb caràcter general, s'han d'anotar per l'ordre en què es reben, i dins del període de liquidació en què siga procedent efectuar la seua deducció.

2.Per als subjectes passius que tinguen l'obligació de portar els Llibres registre de l'Impost a través de la Seu electrònica, s'establix a més un termini específic de remissió:

La informació corresponent a les factures rebudes, deure subministrar-se en un termini de quatre dies naturals des de la data en què es produïsca el registre comptable de la factura i, en tot cas, abans del dia 16 del mes següent al període de liquidació en què s'hagen inclòs les operacions corresponents.

En el cas operacions d'importació, els quatre dies naturals s'hauran de computar des que es produïsca el registre comptable del document en el qual conste la quota liquidada per les duanes i en tot cas abans del dia 16 del mes següent al final del període a què es referisca la declaració en la qual s'hagen inclòs.

El termini de remissió dels registres de facturació corresponents a factures rebudes rectificatives serà de quatre dies naturals a comptar des de la data en què es produïsca l'expedició o el registre comptable de la factura, respectivament.

No obstant això, en el cas que la rectificació determine un increment de l'import de les quotes inicialment deduïdes d'acord amb el disposat en el número 1r de l'apartat Dos de l'article 114 de la Llei del IVA, el termini serà el previst per al registre de les factures rebudes, és a dir, quatre dies naturals des de la data en què es produïsca el registre comptable de la factura i, en tot cas, abans del dia 16 del mes següent al període de liquidació en què s'hagen inclòs les operacions corresponents.

Així mateix, el termini per a la remissió dels pagaments de les operacions acollides al règim especial del criteri de caixa, serà de quatre dies naturals des que es produïsca el pagament corresponent.

A efectes del còmput del termini d'estos quatre o huit dies naturals, s'exclouen els dissabtes, els diumenges i els declarats dies festius nacionals.

Es recorda que en la pàgina web de l'Agència Tributària es troba disponible l'eina «Calculadora de terminis per a la remissió dels registres de facturació» que indica la data límit per a remetre els esmentats registres, així com el període i exercici d'anotació al Llibre registre de factures rebudes per a cada una de les diferents claus de factures.