Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

Obligats al SII en el curs de l'exercici

Els subjectes passius que queden obligats a portar els Llibres registre de l'impost sobre el valor afegit a través de la Sede electrònica de l'Agència Tributària en el curs de l'exercici, hauran de remetre la totalitat dels registres de facturació de les operacions realitzades des de l'inici d'aquell mateix exercici. En el cas d'entitats diferents de les que es referix l'article 62.6 del Reglament de l'IVA, el contingut dels llibres per a aquell període anterior a la inclusió en el SII, serà el previst en els articles 63.3, 64.4 i 66.3 d'este Reglament.

Esta informació haurà de subministrar-se identificant que es tracta d'operacions corresponents al període de temps immediatament anterior a la inclusió del SII, per a la qual cosa s'utilitzarà una clau específica d'acord amb les especificacions recollides en l'Annex I de l'Ordre HFP/417/2017, de 12 de maig.

El termini de remissió de la informació anterior a la inclusió en el SII, serà des de la data de la inclusió fins el final de l'exercici.

Pel que fa al Llibre registre de béns d'inversió, els subjectes passius que queden obligats al SII en el curs de l'exercici, hauran d'incloure les anotacions corresponents a tota l'exercici.

També hauran d'incloure les operacions corresponents a tota l'exercici pel que fa a la informació subministrada amb periodicitat anual.