Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Obligats al SII en el curs de l'exercici

Els subjectes passius que queden obligats a portar els Llibres registre de l'Impost sobre el Valor Afegit a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària en el curs de l'exercici, hauran de remetre la totalitat dels registres de facturació de les operacions realitzades des de l'inici d'eixe mateix exercici. En el cas d'entitats diferents a les quals es referix l'article 62.6 del Reglament del IVA, el contingut dels llibres per a eixe període anterior a la inclusió en el SII, serà el previst als articles 63.3, 64.4 i 66.3 de l'esmentat Reglament.

Esta informació s'haurà de subministrar identificant que es tracta d'operacions corresponents al període de temps immediatament anterior a la inclusió del SII, per al que s'utilitzarà una clau específica d'acord a les especificacions recollides a l'Annex I de l'Ordre HFP/417/2017, de 12 de maig.

El termini de remissió de la informació anterior a la inclusió en el SII, serà des de la data de la inclusió fins al final de l'exercici.

Respecte al Llibre registre de béns d'inversió, els subjectes passius que queden obligats al SII en el curs de l'exercici, hauran d'incloure les anotacions corresponents a tot l'exercici.

També hauran d'incloure les operacions corresponents a tot l'exercici respecte a la informació subministrada amb periodicitat anual.